Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak

European agricultural organisations and their influence on socioeconomic transformations of agriculture

Europejskie organizacje rolnicze i ich oddziaływanie na społeczno--ekonomiczne przemiany w rolnictwie

Abstract:

The study is aimed at a presentation of the most important and most dynamically operating agricultural organisations in united Europe and a description of conclusions from analysis of their influence on processes of socioeconomic transformations in the context of forming the consumer-producer’s bonds. In the study an analysis method of source materials from the European Commission, Community and domestic documents, as well as the available literature on the subject was applied.

Abstract in polish:

Opracowanie ma na celu prezentację najważniejszych i najbardziej prężnie działających organizacji rolniczych w zjednoczonej Europie oraz opis wniosków z analizy ich oddziaływania na procesy przemian społeczno-ekonomicznych w kontekście kształtowania więzi konsumencko-producenckich. W opracowaniu zastosowano metodę analizy: tekstów źródłowych Komisji Europejskiej, dokumentów wspólnotowych i krajowych, a także dostępnej literatury przedmiotu.

Keywords: Common Agricultural Policy, supranational agricultural organisations, socioeconomic trans-formations in the farming

Keywords in polish: Wspólna Polityka Rolna, ponadnarodowe organizacje rolnicze, społeczno-ekonomiczne przemiany w rolnictwie

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_9_pl.pdf
For citation:

MLA Greta, Marianna, and Ewa Tomczak-Woźniak. "Europejskie organizacje rolnicze i ich oddziaływanie na społeczno--ekonomiczne przemiany w rolnictwie." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 83-90.
APA Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak (2013). Europejskie organizacje rolnicze i ich oddziaływanie na społeczno--ekonomiczne przemiany w rolnictwie. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 83-90
ISO 690 GRETA, Marianna, TOMCZAK-WOźNIAK, Ewa. Europejskie organizacje rolnicze i ich oddziaływanie na społeczno--ekonomiczne przemiany w rolnictwie. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 83-90.
Corresponding address:
dr hab. Marianna Greta, Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, Poland
Authors email:
kieimm@info.p.lodz.pl