Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak

Long-term strategic objectives and the sustainable development of rural areas facing the Strategy Europe 2020

Długoterminowe cele strategiczne a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w obliczu Strategii Europa 2020

Abstract:

The aim of the study is to present long-term objectives of country strategic areas with reference to the Strategy Europe 2020 (that is written down into philosophy 3D – the intelligent development, the sustainable development and the development supporting the social inclusion). In the study an analysis method of source materials of the institution of the European Union and the available literature on the subject were applied. Conducted analysis showed that the agriculture sector is progressive and dynamic, what is more to a considerable degree it influences the realisation of the success of the Strategy Europe 2020.

Abstract in polish:

W opracowaniu przedstawiono długoterminowe cele strategiczne obszarów wiejskich w odniesieniu do Strategii Europa 2020 (czyli wpisanych w filozofię 3W – rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu). Zastosowano metodę analizy tekstów źródłowych instytucji Unii Europejskiej i dostępnej literatury przedmiotu. Analiza wykazała, iż sektor rolny jest sektorem postępowym i dynamicznym, co więcej – wpływa w znaczącym stopniu na realizację sukcesu Strategii Europa 2020.

Keywords: Strategy Europe 2020, sustainable development, strategic objectives of the development of agricultural areas

Keywords in polish: Strategia Europa 2020, wzrost zrównoważony, cele strategiczne rozwoju obszarów wiejskich

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_8_pl.pdf
For citation:

MLA Greta, Marianna, and Ewa Tomczak-Woźniak. "Długoterminowe cele strategiczne a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w obliczu Strategii Europa 2020." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 73-81.
APA Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak (2013). Długoterminowe cele strategiczne a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w obliczu Strategii Europa 2020. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 73-81
ISO 690 GRETA, Marianna, TOMCZAK-WOźNIAK, Ewa. Długoterminowe cele strategiczne a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w obliczu Strategii Europa 2020. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 73-81.
Corresponding address:
dr hab. Marianna Greta, Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Poli-technika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, Poland
Authors email:
kieimm@info.p.lodz.pl