Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Sylwia Gołąb

Employer attitudes towards graduates of economics (on the example of the Zachodniopomorskie region)

Postawy pracodawców wobec absolwentów kierunków ekonomicznych (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)

Abstract:

The article deals with the local labour market considered from the point of view of problems and needs of employers, as well as their expectations towards graduates of economics. Research whose selected findings are included in the article focused on identifying expectations of employers from the Zachodniopomorskie region representing small, medium and large state and private enterprises within the scope of key attitudes and professional competences of graduates who had completed studies in economics.

Abstract in polish:

Artykuł dotyczy lokalnego rynku pracy rozpatrywanego z punktu widzenia problemów, potrzeb i oczekiwań pracodawców wobec absolwentów kierunku ekonomicznego. Badania, których wybrane wyniki zostały zaprezentowane w niniejszym artykule, zostały ukierunkowane na identyfikację oczekiwań pracodawców z województwa zachodniopomorskiego reprezentujących małe, średnie i duże przedsiębiorstwa państwowe i prywatne w zakresie kluczowych postaw oraz kompetencji zawodowych absolwentów, którzy ukończyli studia na kierunku ekonomia.

Keywords: competences of graduates, labour market, expectations of employers

Keywords in polish: kompetencje absolwentów, rynek pracy, oczekiwania pracodawców

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_7_pl.pdf
For citation:

MLA Gołąb, Sylwia. "Postawy pracodawców wobec absolwentów kierunków ekonomicznych (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 63-71.
APA Sylwia Gołąb (2013). Postawy pracodawców wobec absolwentów kierunków ekonomicznych (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego). J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 63-71
ISO 690 GOłąB, Sylwia. Postawy pracodawców wobec absolwentów kierunków ekonomicznych (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego). J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 63-71.
Corresponding address:
dr Sylwia Gołąb, Katedra Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, ul. Żołnier-ska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Authors email:
sgolab@zut.edu.pl