Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Agnieszka Ginter, Halina Kałuża, Iwona Soczewka

Impact of Common Agricultural Policy reform on the income situation of starch potato producers in Poland

Wpływ reform Wspólnej Polityki Rolnej na sytuację dochodową producentów ziemniaków skrobiowych

Abstract:

Mechanisms of the Common Agricultural Policy have an impact on the income situation of the population running farms. This policy is subject to constant change, which directly affect the agricultural sector, including the profitable situations potato starch manufactures. This paper presents the results of 10 farms where starch potatoes produced. Results concerned two years, potato campaign 2011/2012 and 2012/2013. In the first year of the study payment was related to production while in the second year of the study there was no payment, which resulted in the collapse of the profitability of starch potato production. In 2012 there were adverse effects, which had a significant impact on the decline in the profitability of starch potato production.

Abstract in polish:

Mechanizmy działające w ramach Wspólnej Polityki Rolnej mają wpływ na sytuację dochodową ludności prowadzącej gospodarstwa rolne. Polityka ta ciągle podlega zmianom, które w sposób bezpośredni wpływają na sektor rolny, w tym na sytuację dochodową producentów ziemniaków skrobiowych. Celem pracy jest ukazanie wpływu reform WPR na sektor skrobi ziemniaczanej na przykładzie badań, które dotyczyły 10 gospodarstw rolnych. Badania mają również wymiar makroekonomiczny, uzyskane informacje dotyczą znaczenia tzw: „płatności związanej” dla gospodarstw rolnych z Polsce. W 2012 roku nastąpiły niekorzystne zmiany WPR, które w sposób znaczący wpłynęły na spadek opłacalność produkcji ziemniaków skrobiowych.

Keywords: Common Agricultural Policy, production of starch potatoes, income situation, profitability, Poland

Keywords in polish: Wspólna Polityka Rolna, produkcja ziemniaków skrobiowych, sytuacja dochodowa, opła-calność, Polska

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_6_pl.pdf
For citation:

MLA Ginter, Agnieszka, et al. "Wpływ reform Wspólnej Polityki Rolnej na sytuację dochodową producentów ziemniaków skrobiowych." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 53-62.
APA Agnieszka Ginter, Halina Kałuża, Iwona Soczewka (2013). Wpływ reform Wspólnej Polityki Rolnej na sytuację dochodową producentów ziemniaków skrobiowych. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 53-62
ISO 690 GINTER, Agnieszka, KAłUżA, Halina, SOCZEWKA, Iwona. Wpływ reform Wspólnej Polityki Rolnej na sytuację dochodową producentów ziemniaków skrobiowych. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 53-62.
Corresponding address:
dr inż. Agnieszka Ginter, Zakład Ekonomiki, Organizacji Rolnictwa i Agrobiznesu, Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce, Poland
Authors email:
aginter@vp.pl