Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Michał Dudek

Determinants of the European Union rural population change in 2007-2010

Uwarunkowania zmian liczby ludności wiejskiej w Unii Europejskiej w latach 2007-2010

Abstract:

Natural change and migration are important determinants of the economy and environment. In the EU strategic documents the socio-economic developmental priorities have a territorial aspect, referring to all the regions of the member states. Achievement of the Union’s sustainable growth policy objectives could be limited due to unfavourable demographic trends in rural areas. The paper, using the Eurostat data and selected measures of population reproduction, describes the changes in number of rural inhabitants in 2007-2010 and their main determinants. In the analysed period the rural population size increased. However, contrary to the urban and intermediate regions, since 2009 as a result of a surplus number of deaths over births, in the rural areas the negative values of population increase were observed.

Abstract in polish:

Ruch naturalny i migracje ludności, stanowią ważną determinantę zmian gospodarczych i środowiskowych. W dokumentach strategicznych UE społeczno-ekonomiczne priorytety rozwojowe mają wymiar terytorialny i dotyczą wszystkich regionów krajów członkowskich. Realizacja celów unijnej polityki zrównoważonego wzrostu może być utrudniona ze względu na pogłębianie się niekorzystnych tendencji demograficznych na terenach wiejskich. W artykule, opierając się na danych Eurostatu i wykorzystując miary procesów ludnościowych, przedstawiono zmiany w liczebności populacji wiejskiej UE w latach 2007-2010 oraz ich główne przyczyny. W analizowanym okresie zbiorowość mieszkańców wsi w Unii nieznacznie się powiększyła. Niemniej, od 2009 roku w przeciwieństwie do regionów miejskich i pośrednich, na obszarach wiejskich odnotowano ujemne wartości przyrostu rzeczywistego ludności, co wynikało z przewagi zgonów nad urodzeniami.

Keywords: rural areas, population, natural change, migrations

Keywords in polish: obszary wiejskie, ludność, ruch naturalny, migracje

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_5_pl.pdf
For citation:

MLA Dudek, Michał. "Uwarunkowania zmian liczby ludności wiejskiej w Unii Europejskiej w latach 2007-2010." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 45-51.
APA Michał Dudek (2013). Uwarunkowania zmian liczby ludności wiejskiej w Unii Europejskiej w latach 2007-2010. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 45-51
ISO 690 DUDEK, Michał. Uwarunkowania zmian liczby ludności wiejskiej w Unii Europejskiej w latach 2007-2010. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 45-51.
Corresponding address:
mgr Michał Dudek, Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
Authors email:
dudek@ierigz.waw.pl