Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak

Income and expenditure in the Polish agricultural budgets in past financial perspective 2007-2013

Dochody i wydatki w budżetach rolnych Polski w mijającej perspektywie finansowej 2007-2013

Abstract:

The introduction to the article points out the purpose of discussion, the time period and taken research methods and sources, used by the authors. Then the discussion focuses on the analysis of the structures and dynamics of the national income of the agricultural budget, both at the central level, also with its division into four main sections (agriculture, rural development, agricultural and fisheries markets), as well as the budgets of provincial governors. Subsequently, in the same convention the adopted budget expenditure in financial period 2007-2013 has been analysed. Decreases and increases in real detailed budget titles in an attempt to evaluate these phenomena are taken into considerations. Conclusions were brought, both for requests for changes that have occurred during the period primarily in the direction and dynamics of the expenditure.

Abstract in polish:

We wstępie artykułu wskazano na cel rozważań, ich zakres czasowy oraz przyjęte metody badawcze, a także źródła, z których korzystali autorzy. Rozważania skoncentrowano na analizie struktur i dynamiki dochodów krajowego budżetu rolnego, zarówno na poziomie centralnym, także z podziałem na cztery jego główne części (rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz rybołówstwo), jak i budżetów wojewodów. Kolejno, w tej samej konwencji, zostały przebadane wydatki budżetowe w przyjętym okresie finansowania 2007-2013. Zidentyfikowano również realne spadki i wzrosty jego szczegółowych tytułów budżetowych, podejmując próbę oceny tych zjawisk. Konkluzje dotyczą zmian, które zaszły w badanym czasie w zakresie kierunków i dynamiki wydatkowanych środków oraz ich oceny i perspektywy.

Keywords: CAP, the financial perspective 2007-2013, the agricultural sector, budget revenues, budget expenditures, budget titles

Keywords in polish: WPR, sektor rolny, dochody budżetowe, wydatki budżetowe, poziom, dynamika, struktura, perspektywa finansowa 2007-2013

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Czyżewski, Andrzej, and Anna Matuszczak. "Dochody i wydatki w budżetach rolnych Polski w mijającej perspektywie finansowej 2007-2013." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 33-43.
APA Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak (2013). Dochody i wydatki w budżetach rolnych Polski w mijającej perspektywie finansowej 2007-2013. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 33-43
ISO 690 CZYżEWSKI, Andrzej, MATUSZCZAK, Anna. Dochody i wydatki w budżetach rolnych Polski w mijającej perspektywie finansowej 2007-2013. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 33-43.
Corresponding address:
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Authors email:
anna.matuszczak@ue.poznan.pl