Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Barbara Chmielewska

Changes in the level and structure of household expenditures reflect social changes in the rural areas

Zmiany poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych jako wyraz przemian społecznych na wsi

Abstract:

Development of rural infrastructure mean for rural residents new opportunities to meet the needs. The use of these options resulted in a change of the level and structure of their expenditure. The more widely benefited from infrastructure facilities and private transport. More attention was paid to the comfort of life. More and more homes were modernized and-equipped with a water supply and heating. Increased participation in culture, leisure and recreation.

Abstract in polish:

Rozwój infrastruktury wiejskiej oznacza dla mieszkańców wsi nowe możliwości zaspokajania potrzeb. Wykorzystanie tych możliwości spowodowało zmianę poziomu i struktury ich wydatków. W szerszym stopniu korzystano z udogodnień infrastrukturalnych i prywatnych środków transportu. Większą uwagę zwracano na wygodę życia. Coraz więcej mieszkań było modernizowanych i wyposażanych w instalacje wodociągowe i grzewcze. Zwiększyło się uczestnictwo w kulturze, wypoczynku i rekreacji.

Keywords: household expenditures, infrastructure in rural areas

Keywords in polish: wydatki gospodarstw domowych, infrastruktura na wsi

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_3_pl.pdf
For citation:

MLA Chmielewska, Barbara. "Zmiany poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych jako wyraz przemian społecznych na wsi." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 19-31.
APA Barbara Chmielewska (2013). Zmiany poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych jako wyraz przemian społecznych na wsi. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 19-31
ISO 690 CHMIELEWSKA, Barbara. Zmiany poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych jako wyraz przemian społecznych na wsi. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 19-31.
Corresponding address:
dr inż. Barbara Chmielewska, Zakład Ogólnej Ekonomiki, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20, Poland
Authors email:
chmielewska@ierigz.waw.pl