Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Agnieszka Brelik

Agritourism as an economic activity – dilemmas and recommendations

Agroturystyka jako działalność gospodarcza – dylematy i rekomendacje

Abstract:

Agritourism as an economic, social, and cultural phenomenon is a part of triggering regional development. It should consider whether regulations concerning the functioning of the agritourism as a business are properly formulated and correspond to the needs of both tourists and the owners of tourism farm. The purpose of this article is an attempt to assess the legislative business on the farm tourism and an indication of the proposals and recommendations of a farm as a business. The article uses the available professional literature, as well as normative and legal acts of the civil code. The article has a theoretical review nature.

Abstract in polish:

Agroturystyka jako zjawisko gospodarcze, społeczne, kulturowe jest elementem pobudzającym rozwój regionalny. Należałoby się jednak zastanowić, czy regulacje prawne odnośnie funkcjonowania agroturystyki jako działalności gospodarczej są właściwie sformułowane i odpowiadają zarówno potrzebom turystów, jak i właścicielom gospodarstw agroturystycznych. Celem niniejszego artykułu jest próba oceny regulacji prawnych działalności gospodarczej dotyczącej gospodarstw agroturystycznych oraz wskazanie propozycji zmian i rekomendacji funkcjonowania agroturystyki jako działalności gospodarczej. W artykule wykorzystano dostępną literaturę fachową, a także akty normatywne i prawne kodeksu cywilnego. Artykuł ma charakter teoretyczno-przeglądowy.

Keywords: economics activities, agritourism, legal regulations

Keywords in polish: działalność gospodarcza, agroturystyka, regulacje prawne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_2_pl.pdf
For citation:

MLA Brelik, Agnieszka. "Agroturystyka jako działalność gospodarcza – dylematy i rekomendacje." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 13-18.
APA Agnieszka Brelik (2013). Agroturystyka jako działalność gospodarcza – dylematy i rekomendacje. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 13-18
ISO 690 BRELIK, Agnieszka. Agroturystyka jako działalność gospodarcza – dylematy i rekomendacje. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 13-18.
Corresponding address:
dr Agnieszka Brelik, Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 74-210 Szczecin, Poland
Authors email:
agnieszka.brelik@zut.edu.pl