Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Milena Bera

Tourist attractiveness of rural communes of natural values in the Warmińsko-mazurskie and Podlaskie voivodeships

Atrakcyjność turystyczna gmin wiejskich o cennych walorach przyrodniczych województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Abstract:

The condition of the natural environment is seen as one of the most important factors shaping the size and structure of tourism in the commune. To protect the natural diversity of the most valuable areas, protected areas are created. They require specific treatments to reduce the negative impact of tourists on the natural environment. On the other hand, represent an opportunity for the community, to achieve economic results through the development of the supply of tourist services. Research was carried on communes located in the Warmia-Mazury and Podlasie carried area where a national / landscape park exists or a commune area of minimum 50% area included in the Natura 2000 program. To analyse the tourist attractiveness of respondents communes a set of three measures was used: Baretje and Defert’s indicator, Charvát’s and Schneider’s indicator. An opportunity for a comprehensive development of these communities is the proper management of valuable natural areas according to the concept of sustainable development.

Abstract in polish:

Stan środowiska przyrodniczego jest postrzegany jako jeden z ważniejszych czynników kształtujących wielkość i strukturę ruchu turystycznego w gminie. W celu ochrony i podtrzymania różnorodności przyrodniczej obszarów o cennych walorach przyrodniczych są wytyczane obszary chronione. Wymagają one szczególnych zabiegów zmniejszających siłę negatywnego oddziaływania turystów na środowisko przyrodnicze. Z drugiej strony, stanowią szansę dla gminy na uzyskanie efektów ekonomicznych poprzez rozwój podaży usług turystycznych. Badaniom zostały poddane gminy województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, na których terenie występuje park narodowy/krajobrazowy, lub obszar gminy (minimum w 50%) został objęty siecią Natura 2000. W celu dokonania analizy atrakcyjności turystycznej badanych gmin wykorzystano zestaw trzech wskaźników: wskaźnik Baretje’a i Deferta, wskaźnik Charvata oraz wskaźnik Schneidera. Szansą na wszechstronny rozwój tych gmin jest właściwe zagospodarowanie obszarów przyrodniczo cennych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Keywords: tourism, sustainable development, protected areas, rural communes

Keywords in polish: turystyka, obszary chronione, gmina, zrównoważony rozwój

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_1_pl.pdf
For citation:

MLA Bera, Milena. "Atrakcyjność turystyczna gmin wiejskich o cennych walorach przyrodniczych województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 5-12.
APA Milena Bera (2013). Atrakcyjność turystyczna gmin wiejskich o cennych walorach przyrodniczych województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 5-12
ISO 690 BERA, Milena. Atrakcyjność turystyczna gmin wiejskich o cennych walorach przyrodniczych województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 5-12.
Corresponding address:
mgr Milena Bera, Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Authors email:
milena.lusarczyk@zut.edu.pl