Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć

Characteristics of agricultural biogas manufacturers in Poland

Charakterystyka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego w Polsce

Abstract:

The publication discusses the characteristics of agricultural biogas manufacturers in Poland. The main objective of the study was a comparative evaluation of the technical potential of existing installations for the production of agricultural biogas in Poland by region and voivodeship. The article discusses the technical parameters of agricultural biogas manufacturing installations, including annual yield, installed power (electrical and thermal), as well as their annual electrical and thermal output

Abstract in polish:

Przedmiotem rozważań w niniejszej publikacji jest charakterystyka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego w Polsce. Głównym celem opracowania była porównawcza ocena potencjałów technicznych instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w Polsce w podziale na regiony i województwa. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule były parametry techniczne instalacji wytwarzających biogaz rolniczy, w tym roczna wydajność instalacji, zainstalowana moc układu (elektryczna i cieplna) oraz roczna wydajność instalacji do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła.

Keywords: agribusiness, agricultural biogas, installations output

Keywords in polish: agrobiznes, biogaz rolniczy, wydajność instalacji

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume27/issue1/art_19_pl.pdf
For citation:

MLA Piwowar, Arkadiusz, and Maciej Dzikuć. "Charakterystyka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 207-217.
APA Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć (2013). Charakterystyka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 207-217
ISO 690 PIWOWAR, Arkadiusz, DZIKUć, Maciej. Charakterystyka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 207-217.
Corresponding address:
dr inż. Arkadiusz Piwowar, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Authors email:
arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl