Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Arkadiusz Piwowar

Selected aspects of the product management in the commercial enterprises on the mineral fertilizers market

Wybrane aspekty zarządzania produktem w przedsiębiorstwach handlowych na rynku nawozów mineralnych

Abstract:

The article presents poll’ results held among 24 commercial enterprises on the researched agricultural production market. The problem is shown in the context of product management as one of the most important strategic decision of the commercial enterprises. The article focuses mainly on the differentiation in the product range and the rationales of the fertilizers suppliers.

Abstract in polish:

W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 24 przedsiębiorstw handlowych na rynku środków produkcji rolnej. Problematyka zawarta w artykule dotyczy kwestii związanych z kształtowaniem i zarządzaniem produktem, jednej z najważniejszych dziedzin strategicznych decyzji przedsiębiorstw handlowych na badanym rynku. Głównym przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest m.in. zróżnicowanie oferty asortymentowej nawozów mineralnych w placówkach handlowych oraz przesłanki wyboru dostawców nawozów.

Keywords: product management, assortment, mineral fertilizers

Keywords in polish: zarządzanie produktem, handel, asortyment, nawozy mineralne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume27/issue1/art_18_pl.pdf
For citation:

MLA Piwowar, Arkadiusz. "Wybrane aspekty zarządzania produktem w przedsiębiorstwach handlowych na rynku nawozów mineralnych." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 199-206.
APA Arkadiusz Piwowar (2013). Wybrane aspekty zarządzania produktem w przedsiębiorstwach handlowych na rynku nawozów mineralnych. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 199-206
ISO 690 PIWOWAR, Arkadiusz. Wybrane aspekty zarządzania produktem w przedsiębiorstwach handlowych na rynku nawozów mineralnych. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 199-206.
Corresponding address:
dr inż. Arkadiusz Piwowar, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Authors email:
arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl