Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Dominika Mierzwa

Specificity of cooperative efficiency evaluation according to abnormal cooperative additional value (ACAV) measure

Specyfika oceny efektywności wybranych spółdzielni mleczarskich według miary nadzwyczajnej spółdzielczej wartości dodatkowej

Abstract:

Abstract. In order to evaluate the efficiency of dairy cooperatives the author applied Abnormal Cooperative Additional Value (ACAV) measure, according to Pietrzak [2006]. The measure constructed in that way integrates profits of cooperative companies with a procurement price (which includes potential benefit to the farmer). Comparing economic evaluation of dairy cooperatives based on economic profit and on ACAV, considerable differences were proved in the evaluation of economic results of cooperative entities.

Abstract in polish:

W ocenie efektywności spółdzielni mleczarskich Autorka zastosowała miarę Nadzwyczajnej Spółdzielczej Wartości Dodatkowej (ACAV) według Pietrzaka [2006]. Tak skonstruowana miara integruje zysk spółdzielni z ceną skupu (która zawiera ewentualną korzyść dla rolnika). Porównując ocenę ekonomiczną spółdzielni mleczarskich opartej na zysku ekonomicznym i na ACAV udowodniono znaczne rozbieżności w ocenie rezultatów ekonomicznych podmiotów spółdzielczych.

Keywords: dairy cooperative, Abnormal Cooperative Additional Value, efficiency, economic profit

Keywords in polish: spółdzielnia mleczarska, ACAV, efektywność, zysk ekonomiczny

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume27/issue1/art_15_pl.pdf
For citation:

MLA Mierzwa, Dominika. "Specyfika oceny efektywności wybranych spółdzielni mleczarskich według miary nadzwyczajnej spółdzielczej wartości dodatkowej." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 167-177.
APA Dominika Mierzwa (2013). Specyfika oceny efektywności wybranych spółdzielni mleczarskich według miary nadzwyczajnej spółdzielczej wartości dodatkowej. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 167-177
ISO 690 MIERZWA, Dominika. Specyfika oceny efektywności wybranych spółdzielni mleczarskich według miary nadzwyczajnej spółdzielczej wartości dodatkowej. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 167-177.
Corresponding address:
dr Dominika Mierzwa, Wydział Zarządzania, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław, Poland
Authors email:
dominika.mierzwa@wso.wroc.pl