Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Izabela Lipińska

Contemporary significance of the cultivation contract

Współczesna rola umowy kontraktacji

Abstract:

The cultivation contract is a contract strictly related with the process of production in agriculture. It is not an obligatory contract although national and EU regulations require that it must be signed for selected agricultural products. The aim of the article is an attempt to indicate the contemporary role of the cultivation contract. The article also attempts to answer the question if the current legal regulations secure the interest of both parties of the contract. The contract in question has numerous functions, which are modified along with the technological progress. However, it should still be seen as the main stem of the system supplying raw materials for the agri-food industry. Besides, it also plays a vital role as a legal instrument limiting broadly understood risk in agricultural production.

Abstract in polish:

Umowa kontraktacji jest umową ściśle związaną z procesem produkcji w rolnictwie. Nie jest to umowa obligatoryjna, choć jej zawarcia wymagają przepisy krajowe oraz unijne, w odniesieniu do niektórych produktów rolnych. Celem artykułu jest próba wskazania współczesnej roli umowy kontraktacji. Ponadto została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy obecna regulacja prawna zabezpiecza interesy jej stron. Omawiana umowa pełni wiele funkcji, które wraz z rozwojem technologii ulegają modyfikacjom. Jednakże nadal powinna być postrzegana jako główny trzon systemu zaopatrzenia przemysłu rolno-spożywczego w surowiec. Ponadto pełni ona znaczącą rolę jako prawny instrument ograniczający występowanie szeroko rozumianego ryzyka w produkcji rolnej.

Keywords: agricultural procurement contract, production risk, agricultural production, agricultural mar-ket

Keywords in polish: umowa kontraktacji, ryzyko produkcyjne, produkcja rolna, rynek rolny

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol27/issue1/art_12.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume27/issue1/art_12_pl.pdf
For citation:

MLA Lipińska, Izabela. "Contemporary significance of the cultivation contract." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 133-142.
APA Izabela Lipińska (2013). Contemporary significance of the cultivation contract. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 133-142
ISO 690 LIPIńSKA, Izabela. Contemporary significance of the cultivation contract. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 133-142.
Corresponding address:
dr Izabela Lipińska, Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
lipinska@up.poznan.pl