Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Sylwia Kierczyńska

Changes of orchard areas in Poland and orchards areas concentration in 2002-2010

Zmiany struktury obszarowej upraw sadowniczych w Polsce oraz koncentracja gruntów pod sadami na przestrzeni lat 2002-2010

Abstract:

The aim of this paper was to characterize changes in the number of orchards and orchard areas in private farms in Poland according to area groups of orchard land. The process of orchards’ land concentration by the voivodeships was also analysed.

Abstract in polish:

Celem pracy było określenie zmian liczby i powierzchni upraw sadowniczych w poszczególnych grupach obszarowych powierzchni sadu, w gospodarstwach indywidualnych, wskazanie gatunków owoców, których dotyczyły te zmiany, a także prześledzenie kierunku oraz dynamiki zmian areału upraw sadowniczych w poszczególnych województwach, na podstawie danych GUS, stanowiących wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z lat 2002 oraz 2010. Zmiany określono, obliczając różnicę pomiędzy analizowanymi latami i odnosząc ją do roku wcześniejszego spisu rolnego. W analizie zróżnicowania powierzchni sadów w układzie przestrzennym posłużono się współczynnikiem Giniego. Uzyskane wyniki wskazują na to, iż produkcja sadownicza w Polsce charakteryzowała się dużym rozdrobnieniem upraw. W analizowanym okresie postępował proces koncentracji gruntów pod uprawami sadowniczymi. W latach 2002-2010 następowała koncentracja przestrzenna upraw sadowniczych w Polsce – powierzchnia sadów drzew i krzewów owocowych zwiększyła się najbardziej w województwach o dużym ich udziale w Polsce.

Keywords: fruit trees, orchard, number of orchards’ farms, orchard’s area, spatial concentration

Keywords in polish: drzewa owocowe, krzewy owocowe, rozdrobnienie upraw, koncentracja przestrzenna, licz-ba gospodarstw sadowniczych, powierzchnia sadów

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume27/issue1/art_9_pl.pdf
For citation:

MLA Kierczyńska, Sylwia. "Zmiany struktury obszarowej upraw sadowniczych w Polsce oraz koncentracja gruntów pod sadami na przestrzeni lat 2002-2010." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 95-105.
APA Sylwia Kierczyńska (2013). Zmiany struktury obszarowej upraw sadowniczych w Polsce oraz koncentracja gruntów pod sadami na przestrzeni lat 2002-2010. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 95-105
ISO 690 KIERCZYńSKA, Sylwia. Zmiany struktury obszarowej upraw sadowniczych w Polsce oraz koncentracja gruntów pod sadami na przestrzeni lat 2002-2010. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 95-105.
Corresponding address:
dr inż. Sylwia Kierczyńska, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 62-637 Poznań, Poland
Authors email:
kierczynska@up.poznan.pl