Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Elżbieta Goryńska-Goldmann, Monika Wojcieszak

Gaining UE founds by Polish farmers from the operation 132 PROW 2007-2013

Pozyskiwanie środków unijnych przez producentów rolnych w Polsce w ramach działania 132 PROW 2007-2013

Abstract:

The purpose of the article was to analyse the activities of Polish farmers in program 132 Participation of farmers in food quality systems in 2009 to 2011. At European level, food quality schemes include Traditional Speciality Guaranteed, Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Organic production. On the national level, the accepted system are as follows: Integrated production, Quality - Tradition, Quality Meat Program, Pork Quality System and Quality Assurances for Food Products. In Poland 31 795 applications were submitted by farmers under the schemes included in the 132nd in 2009-2011. There were differences in terms of farmers’ activity by the regions. The subsidies provided to the farmers had different forms, but the amount of subsidy depended on the system in which they participated. Majority of farmers applied for Integrated Manufacturing and Organic production. There was no interest in Traditional Speciality Guaranteed and Quality-Tradition.

Abstract in polish:

Celem artykułu była analiza aktywności producentów rolnych w Polsce realizujących działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” w latach 2009-2011, w ramach PROW 2007-2013. Na poziomie wspólnotowym do uznanych systemów jakości żywności zalicza się takie, jak: Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Produkcja ekologiczna. Na poziomie krajowym w ramach uznanych systemów wymienia się: Integrowaną produkcję, Jakość-Tradycja, Quality Meat Program, Pork Quality System i Quality Assurances for Food Products. W Polsce w latach 2009-2011 przyjęto 31 795 wniosków producentów rolnych ubiegających się o pomoc w ramach wybranych systemów jakości włączonych do działania 132. Wystąpiły różnice w aktywności rolników w układzie województw. Pomoc udzielana producentom rolnym starającym się o wdrożenie systemu miała różne postacie, przy czym jej wielkość zależała od systemu, w jakim uczestniczyli. Najczęściej producenci ubiegali się o pomoc w ramach Produkcji ekologicznej i Integrowanej produkcji. Brak było zainteresowania takimi systemami, jak: Gwarantowana Tradycyjna Specjalność oraz Jakość-Tradycja.

Keywords: farmers, farm, RDP Programme, food quality systems

Keywords in polish: producenci rolni, gospodarstwo rolne, PROW, systemy jakości żywności

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume27/issue1/art_7_pl.pdf
For citation:

MLA Goryńska-Goldmann, Elżbieta, and Monika Wojcieszak. "Pozyskiwanie środków unijnych przez producentów rolnych w Polsce w ramach działania 132 PROW 2007-2013." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 73-84.
APA Elżbieta Goryńska-Goldmann, Monika Wojcieszak (2013). Pozyskiwanie środków unijnych przez producentów rolnych w Polsce w ramach działania 132 PROW 2007-2013. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 73-84
ISO 690 GORYńSKA-GOLDMANN, Elżbieta, WOJCIESZAK, Monika. Pozyskiwanie środków unijnych przez producentów rolnych w Polsce w ramach działania 132 PROW 2007-2013. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 73-84.
Corresponding address:
dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann, Katedra Rynku i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
gorynska-goldmann@up.poznan.pl