Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś

Polish households’ savings

Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce

Abstract:

The article presents the issue of Polish households’ savings. The analysis show that the level of households’ savings, measured as a relation to GDP, as a relation to household’s disposable income and as a percentage of households declaring to have savings, is generally low and it draws negative trend. Moreover, in the households’ saving portfolio safe assets dominates such as bank deposits and cash while more risky assets are not popular among Polish households.

Abstract in polish:

W artykule podjęto problematykę oszczędności sektora gospodarstw domowych w Polsce. Z przeprowadzonej analizy wynika, że – mimo znaczącego wzrostu wartości aktywów finansowych – zdolność akumulacji kapitału wewnętrznego w Polsce, postrzegana w kontekście oszczędności generowanych przez sektor gospodarstw domowych, jest generalnie niska. Wykazuje ona negatywną tendencję wyznaczoną przez malejącą relację oszczędności gospodarstw domowych do PKB, regresję w stopie oszczędzania mierzonej wartością oszczędności do wartości dochodów dyspozycyjnych gospodarstw domowych, a także przez odsetek Polaków deklarujących posiadanie jakichkolwiek oszczędności. Ponadto, mimo znaczącego wzrostu skumulowanych oszczędności, radykalnych zmian nie zaobserwowano w portfolio aktywów finansowych gospodarstw domowych, w którym nadal wyraźnie dominują najmniej ryzykowne aktywa w postaci lokat bankowych i gotówki. Uzasadnia to postrzeganie zmian w portfolio finansowym gospodarstw domowych w Polsce przede wszystkim w kontekście procesów o charakterze ewolucyjnym, przybliżającym w tym aspekcie sektor gospodarstw domowych w Polsce do sektora gospodarstw domowych rozwiniętych krajów UE.

Keywords: savings, saving rate and structure, households, Poland, EU

Keywords in polish: oszczędności, stopa i struktura oszczędności, gospodarstwa domowe, Polska, UE

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume27/issue1/art_1_pl.pdf
For citation:

MLA Anioła, Paulina, and Zbigniew Gołaś. "Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 5-18.
APA Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś (2013). Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 5-18
ISO 690 ANIOłA, Paulina, GOłAś, Zbigniew. Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 5-18.
Corresponding address:
mgr Paulina Anioła, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
aniola@up.poznan.pl