Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Wojciech Ziętara

Competitive position of Polish agricultural holdings in the process of integration and globalization

Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji

Abstract: The aim of the article was to show the result of the research on the effectiveness and competitiveness of Polish agricultural farms. The study backed up for results from the system of collecting accountancy data agricultural farms (FADN). This data was collected from agricultural holdings with the economic size below 4, 4-8, 8-16, 16-40,  40-100 and higher than 100 ESU (European Size Unit) in 2008 and 2009. The field of ob-servation of this article included specialist cereals, oilseed and protein crops farms, specialist permanent crops farms, specialist dairying farms and specialist granivores farms. The indicators of effectiveness and competitiveness was income per FWU (Family Work Unit) and management income. The competitive specialist cereal farms have 16-40 ESU and about 100 hectare UAA (utilised agricultural area), specialist permanent crops farms have 40-100 ESU and about 7 hectare UAA and specialist dairying farm have 28 dairy cows. Moreover, the competitive specialist granivores farms have 36 cows or 400-600 tones of poultry meat from farm. The estimate number of competitive farms in 2010 equalled to two hundred twenty thousands, also their share in total number of farms under 1 hectare amounted to about 14%. The share of the farms is very low. 
Abstract in polish: W artykule przedstawiono pozycję konkurencyjną wybranych typów polskich gospodarstw rolnych w zależności od wielkości ekonomicznej w latach 2008 i 2009. Analizą objęto gospodarstwa wyspecjalizowane w: uprawie zbóż, oleistych i strączkowych, uprawach ogrodniczych, produkcji mleka, żywca trzodowego i drobiowego. Jako miary efektywności i konkurencyjności przyjęto dochód z gospodarstwa w przeliczeniu na jednostkę pracy własnej (FWU) i dochód z zarządzania. Zdolnymi do konkurencji były gospodarstwa o wielkości ekonomicznej powyżej 16 ESU.

Keywords: effectiveness, competitiveness, economic size, agricultural farm

Keywords in polish: efektywność, konkurencyjność, wielkość ekonomiczna, gospodarstwo rolne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_26_pl.pdf
For citation:

MLA Ziętara, Wojciech. "Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 297-308.
APA Wojciech Ziętara (2012). Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 297-308
ISO 690 ZIęTARA, Wojciech. Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 297-308.
Corresponding address:
prof. dr hab. Wojciech Ziętara, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-950 Warszawa, Poland
Authors email:
Wojciech.Zietara@ierigz.waw.pl