Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Wioletta Wrzaszcz

Determinants of agricultural holdings sustainability

Czynniki kształtujące zrównoważenie gospodarstw rolnych

Abstract: Agricultural policy in the European Union, at the Community level, as well as Member Countries, increasingly emphasize the issue of sustainable development of agriculture. This is a response to the multiplying threats to the environment. Referring to this problem, it was justified to estimate the level of agricultural holdings sustainability (on the basis of FADN data) and recognize its determinants. There was applied multidimensional statistical analysis and logistic regression. The research indicated that identification of environmentally friendly agriculture with low profit production is ungrounded.
Abstract in polish: W polityce rolnej w Unii Europejskiej coraz bardziej akcentuje się zagadnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Jest to odzew na narastające zagrożenia środowi-skowe. Dlatego podjęto próbę pomiaru poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych ob-jętych systemem FADN oraz rozpoznania jego determinant. W tym celu posłużono się metodą analizy wielowymiarowej oraz modelem regresji logistycznej. Otrzymane wyniki wskazały, iż niezasadne jest utożsamianie bezpiecznej dla środowiska przyrodniczego produkcji rolnej z niskotowarową oraz niskodochodową.

Keywords: the level of agricultural holdings sustainability, the individual agricultural holding, determinants of agricultural holdings sustainability level, FADN

Keywords in polish: poziom zrównoważenia gospodarstw rolnych, indywidualne gospodarstwo rolne, determinanty poziomu zrównoważenia, FADN

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_25_pl.pdf
For citation:

MLA Wrzaszcz, Wioletta. "Czynniki kształtujące zrównoważenie gospodarstw rolnych ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 285-296.
APA Wioletta Wrzaszcz (2012). Czynniki kształtujące zrównoważenie gospodarstw rolnych . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 285-296
ISO 690 WRZASZCZ, Wioletta. Czynniki kształtujące zrównoważenie gospodarstw rolnych . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 285-296.
Corresponding address:
mgr Wioletta Wrzaszcz, IERiGŻ – PIB, Zakład Ogólnej Ekonomiki, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
Authors email:
wrzaszcz@ierigz. waw.pl