Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska

Obtaining funds from the EU budget by rural communes of the Masovian voivodeship

Pozyskiwanie środków z budżetu UE przez gminy wiejskie województwa mazowieckiego

Abstract: Non-repayable funds, including those offered within the framework of EU funds, constitute an important source of funding for activities undertaken by communes. The aim of the article is to define the level of absorption of funds from the EU budget by rural communes of the Masovian voivodeship in 2006-2009. The typology of the communes was done on the basis of the level of their socio-economic development (synthetic index zi) and the amount of funds obtained (absorption index Wa). The statistical data came from the Local Data Bank (BDL) of the Central Statistical Office (GUS). Rural communes of the Masovian voivodeship are highly varied in terms of obtaining funds from the EU budget. In the case of 10.5% of the rural communes in the analysed voivodeship no funds were obtained from the EU in the period in question. Almost one third of the rural communes is characterised by a low level of development and a medium level  of funds absorption. The least numerous (7%) are communes with a high level of devel-opment and low absorption. Communes with a low level of development and low absorp-tion of EU funds exist in every subregion of the voivodeship.
Abstract in polish: Ważnym źródłem finansowania zadań gmin są bezzwrotne środki finansowe, w tym oferowane w funduszach Unii Europejskiej. Celem artykułu jest określenie poziomu absorpcji środków finansowych z budżetu UE przez gminy wiejskie województwa mazowieckiego w latach 2006-2009. Przeprowadzono typologię gmin, biorąc pod uwagę ich poziom rozwoju społeczno-gospodarczego (syntetyczny wskaźnik zi) i wielkość pozy-skanych środków (wskaźnik absorpcji Wa). Źródłem danych statystycznych był Bank Da-nych Lokalnych GUS. Województwo mazowieckie w przekroju gmin wiejskich jest wy-raźnie zróżnicowane pod względem pozyskiwania środków z budżetu UE. U 10,5% bada-nych jednostek stwierdzono brak pozyskanych środków z UE w analizowanym okresie. Prawie co trzecia gmina wiejska województwa charakteryzuje się małym rozwojem  i średnim poziomem absorpcji środków. Najmniejszy w strukturze województwa (7%) jest udział gmin reprezentujących wysoki poziom rozwoju i małą absorpcję. W każdym  z podregionów występują gminy o niskim poziomie rozwoju i niskiej absorpcji środków  z UE.

Keywords: rural communes, funds from the EU budget, level of development, types of communes

Keywords in polish: gminy wiejskie, środki z budżetu UE, poziom rozwoju, typy gmin

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol24/issue2/art_24.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_24_pl.pdf
For citation:

MLA Wojewódzka-Wiewiórska, Agnieszka. "Obtaining funds from the EU budget by rural communes of the Masovian voivodeship ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 273-283.
APA Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska (2012). Obtaining funds from the EU budget by rural communes of the Masovian voivodeship . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 273-283
ISO 690 WOJEWóDZKA-WIEWIóRSKA, Agnieszka. Obtaining funds from the EU budget by rural communes of the Masovian voivodeship . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 273-283.
Corresponding address:
dr Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Authors email:
agnieszka_wojewodzka @sggw.pl