Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Marek Wigier

Time and space in long-term development of agriculture and rural areas – a retrospective approach

Czas i przestrzeń w długookresowym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – ujęcie retrospektywne

Abstract: The development processes taking place in agriculture and rural areas have  a causal relationship with time and the socio-economic space to which they belong. The subject of this discussion is an attempt to systematize some achievements of science relating to the above mentioned areas through the prism of the theory of location of economic activity in agriculture, welfare economics and neoclassical models of growth and conver-gence, and models of agricultural development worldwide, with an indication of the rela-tionship between the industrial agriculture, space and sustainable development. It is also an attempt to present the relationship: the farming – the rural areas – the environment,  in the context of an active agricultural policy and spatial policy.
Abstract in polish: Procesy rozwojowe zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich mają związek przyczynowo-skutkowy z czasem i przestrzenią społeczno-ekonomiczną do której przynależą. Przedmiotem niniejszych rozważań jest próba systematyzacji wybranych osiągnięć nauki odnoszących się do ww. obszarów poprzez pryzmat teorii lokalizacji działalności gospodarczej w rolnictwie, ekonomii dobrobytu i neoklasycznych modeli wzrostu i konwergencji oraz rozwoju rolnictwa światowego wraz ze wskazaniem związków zachodzących pomiędzy rolnictwem industrialnym, przestrzenią i rozwojem zrów-noważonym. Podjęto także próbę przedstawienia relacji rolnictwo – wieś – środowisko naturalne w kontekście aktywnej polityki rolnej i polityki przestrzennej.

Keywords: the agriculture and rural development, development models, the location theory, the regional policy, sustainable development

Keywords in polish: rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, modele rozwoju, teoria lokalizacji, polityka regionalna, rozwój zrównoważony

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_23_pl.pdf
For citation:

MLA Wigier, Marek. "Czas i przestrzeń w długookresowym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – ujęcie retrospektywne ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 263-272.
APA Marek Wigier (2012). Czas i przestrzeń w długookresowym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – ujęcie retrospektywne . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 263-272
ISO 690 WIGIER, Marek. Czas i przestrzeń w długookresowym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – ujęcie retrospektywne . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 263-272.
Corresponding address:
dr Marek Wigier, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
Authors email:
wigier@ierigz.waw.pl