Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Karol Węglarzy, Małgorzata Bereza

Diversification of farm production to improve profitability

Dywersyfikacja produkcji gospodarstwa rolnego dla poprawy rentowności

Abstract: Owing to the steady lowering of the profitability of agricultural production in order to affect it favourably bringing about generating of an increased agricultural income. One solution is to diversify production towards the cultivation and use of oilseeds to produce biodiesel and biomass for energy production. Agrobiogazownia power of 0.6 MW, presented in this work is one of the first projects of its kind in the country and one of the most modern power plants in Europe. Using waste from animal production (manure, slurry and manure) and plant and silage additive produces clean energy, which is an additional source of farm income. The purpose of this study was to analyse the profitability of energy production in Agrobiogazownia based on substrates of agricultural origin, operating for the third year at least 75% of heat energy produced, which showed good indicators of profitability and return on investment of 8.7 years. The use of biogas substrates from the food industry will benefit from the revenues and profitability. Similarly, the ongoing work on the full use of the heat will allow an increase returns on investment.
Abstract in polish: W związku ze stałym zmniejszaniem się rentowności produkcji rolnej poszukuje się nowych rozwiązań wpływających na nią korzystnie i generujących wzrost dochodów rolniczych. Jednym z rozwiązań jest dywersyfikacja produkcji w celu uprawiania  i wykorzystania roślin oleistych do produkcji biodiesla i biomasy do produkcji energii. Przedstawiona w pracy agrobiogazownia o mocy 0,6 MW jest jednym z pierwszych przedsięwzięć tego typu w kraju i jedną z najnowocześniejszych instalacji w Europie. Wykorzystując odpady z produkcji zwierzęcej (obornik, gnojówkę i gnojowicę) i roślinnej oraz dodatku kiszonek, produkuje ekologiczną energię, która jest dodatkowym źródłem przychodu rolniczego. Celem pracy była analiza opłacalności produkcji energii  w Agrobiogazowni z substratów pochodzenia rolniczego, z wykorzystaniem w trzecim roku eksploatacji co najmniej 75% produkowanej energii cieplnej, która wykazała dobre wskaźniki opłacalności i stopę zwrotu inwestycji na poziomie 8,7 roku. Wykorzystanie  w biogazowni z substratów z przemysłu spożywczego wpłynie korzystnie na przychody  i jej opłacalność. Trwające obecnie prace nad pełnym wykorzystaniem ciepła umożliwią również wzrost rentowności inwestycji.

Keywords: biogas plant, substrates, methan, profitability, diversification, income

Keywords in polish: biogazownia, substraty, metan, rentowność, dywersyfikacja, przychody

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_22_pl.pdf
For citation:

MLA Węglarzy, Karol, and Małgorzata Bereza. "Dywersyfikacja produkcji gospodarstwa rolnego dla poprawy rentowności ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 253-262.
APA Karol Węglarzy, Małgorzata Bereza (2012). Dywersyfikacja produkcji gospodarstwa rolnego dla poprawy rentowności . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 253-262
ISO 690 WęGLARZY, Karol, BEREZA, Małgorzata. Dywersyfikacja produkcji gospodarstwa rolnego dla poprawy rentowności . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 253-262.
Corresponding address:
prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Balice k. Krakowa, Grodziec Śląski, Grodziec 3, 43-386 Świętoszówka, Poland
Authors email:
weglarzy@zdgrodziec.edu.pl