Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Tadeusz Sobczyński

The results of farms from LFA compared with others – are we in danger of giving up the production in unfavourable environment?

Wyniki gospodarstw z terenów ONW na tle pozostałych – czy grozi nam zaniechanie produkcji w trudnych warunkach?

Abstract: Based on FADN data the output and economic results from EU with LFA countries were compared with the results of those farms located in favourable environment. In 2004-2009 farmers from unfavourable environment received lower crop output per land unit (by 55%) with lower crop protection (by 4%) and higher fertilizers costs  (by 12%). Unfavourable environment lowered also livestock output by 25%. The influence of the environment is accumulated in economic results per ha of agricultural unit: net value added was lower by 35% and family farm income was lower only by 3%. It appeared that whole system of subsidies and taxes (not only subsidies for unfavourable environment) levelled land productivity for areas with favourable and unfavourable environment. The presented results concerned EU average, while particular countries may differ significantly.
Abstract in polish: Na podstawie danych FADN dla krajów UE porównano wyniki produkcyjno- -ekonomiczne uzyskane przez rolników z ONW tzw. nizinnych z wynikami rolników go-spodarujących w korzystnych warunkach. W latach 2004-2009 gospodarujący w nieko-rzystnych warunkach uzyskiwali z jednostki ziemi niemal o 55% niższą produkcję roślinną przy relatywnie niższych o 4% kosztach środków ochrony roślin i wyższych o 12% kosztach nawozów. Niekorzystne warunki wpływały również na spadek produkcji zwie-rzęcej o 25%. Oddziaływanie warunków kumuluje się w wynikach ekonomicznych uzy-skiwanych z hektara użytków rolnych: wartość dodana netto była niższa o 35%, a dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego już tylko o 3%. Okazało się, że działanie całego systemu dopłat i podatków (nie tylko dopłat do niekorzystnych warunków) wyrównywało dochodowość ziemi dla obszarów o korzystnych i niekorzystnych warunkach gospodaro-wania. Przedstawione wyniki dotyczyły przeciętnej unijnej, podczas gdy poszczególne kraje mogły się znacznie różnić.

Keywords: LFA, FADN, output, inputs, family net income, balance subsidies and taxes

Keywords in polish: ONW, FADN, produkcja, koszty, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, saldo dopłat i podatków

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_21_pl.pdf
For citation:

MLA Sobczyński, Tadeusz. "Wyniki gospodarstw z terenów ONW na tle pozostałych – czy grozi nam zaniechanie produkcji w trudnych warunkach? ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 243-251.
APA Tadeusz Sobczyński (2012). Wyniki gospodarstw z terenów ONW na tle pozostałych – czy grozi nam zaniechanie produkcji w trudnych warunkach? . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 243-251
ISO 690 SOBCZYńSKI, Tadeusz. Wyniki gospodarstw z terenów ONW na tle pozostałych – czy grozi nam zaniechanie produkcji w trudnych warunkach? . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 243-251.
Corresponding address:
dr inż. Tadeusz Sobczyński, Katedra Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Prof. S. Kaliskiego 7, b. 3.1, 85-789 Bydgoszcz, Poland
Authors email:
tadsob@utp.edu.pl