Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Małgorzata Słodowa-Hełpa

Integrated development – essential condition for modernisation of rural areas

Rozwój zintegrowany – zasadniczy warunek modernizacji wsi

Abstract: The inspiration to take up the issue of integrated development in the context of the modernization of the village was, on the one hand, the conviction of the urgent need of stimulation, on the other hand, there was a concern that it should not be identified entirely with the integrated management system. Although the idea of integrated development is no longer a novelty, but it still remains a declaration and not translated into effective mechanisms for the functioning of local communities. The need to popularise it further does not require an extensive justification. The essence of the modernisation of rural background, characteristics of the integrated management of development, its place in the future EU policy 2014-2020 and in the new system of integrated planning in Poland, will be presented: rural location in the system of integrated management development, declared in selected strategic documents, the role of smart specialization of regions, the Opolskie voivodeship good practice to stimulate development, recommendations for further actions conducive to integrated development, including modernization of the countryside.
Abstract in polish: Inspiracją do podjęcia problematyki zintegrowanego rozwoju w kontekście procesu modernizacji wsi było z jednej strony przeświadczenie o pilnej potrzebie jego stymulowania, z drugiej obawa, aby nie był utożsamiany wyłącznie ze zintegrowanym systemem zarządzania. Wprawdzie od lat postulowana idea zintegrowanego rozwoju nie stanowi już novum, nadal jednak pozostaje w sferze deklaracji i nie przełożyła się na sku-teczne mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych. Potrzeba jej dalszego populary-zowania nie wymaga więc szerokiego uzasadnienia. Na tle istoty modernizacji wsi, cech zintegrowanego zarządzania rozwojem, jego miejsca w przyszłej polityce UE 2014-2020 oraz w nowym systemie zintegrowanego planowania w Polsce, przedstawione będzie: miejsce obszarów wiejskich w systemie zintegrowanego zarządzania rozwojem, zadekla-rowane w wybranych dokumentach strategicznych, rola inteligentnej specjalizacji regionów, dobre praktyki województwa opolskiego w stymulowaniu rozwoju, postulaty dotyczące dalszych działań sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi, w tym modernizacji wsi.

Keywords: rural development, modernization of the rural areas, cohesion, integrated development management, smart specialization

Keywords in polish: rozwój obszarów wiejskich, modernizacja wsi, polityka spójności, zintegrowane zarządzanie rozwojem, inteligentna specjalizacja

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_20_pl.pdf
For citation:

MLA Słodowa-Hełpa, Małgorzata. "Rozwój zintegrowany – zasadniczy warunek modernizacji wsi ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 227-241.
APA Małgorzata Słodowa-Hełpa (2012). Rozwój zintegrowany – zasadniczy warunek modernizacji wsi . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 227-241
ISO 690 SłODOWA-HEłPA, Małgorzata. Rozwój zintegrowany – zasadniczy warunek modernizacji wsi . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 227-241.
Corresponding address:
dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, Katedra Teorii i Historii Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańcow Wlkp. 16,  61-875 Poznań, Poland
Authors email:
m.slodowa-helpa@ue.poznan.pl