Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Jan Sikora

Multifunctional character of rural areas in Poland

Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce

Abstract: Multifunctional development of rural areas involves implementation of new non-agricultural functions, such as production, commerce or services. This strategy results from social and economic difficulties in these areas, economic underdevelopment, ineffective agricultural farms and unemployment. The research material used in the paper included analysis of the related literature, analysis of the results of a questionnaire survey carried out in the area of Poland and the author’s own observations. As results from the study, rural areas should perform the functions of food production, environmental protection, culture, tourism and providing services for municipal areas. These functions should provide the basis for development of additional non-agricultural activity. This involves the plans made by people who live in the country for starting businesses in the area of services, commerce, transport, tourism and craftsmanship and handicraft. The non- -agricultural activities which have already been performed suggest, on the one hand, opti-mistic opportunities of growth in rural areas but, on the other hand, are not conducive to the development of agricultural functions, which are inherent in rural areas. 
Abstract in polish: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich łączy się z wprowadzaniem na wieś coraz większej liczby nowych funkcji pozarolniczych: produkcyjnych, handlowych  i usługowych. Strategia ta wynika z trudności społeczno-ekonomicznych tych obszarów,  z zacofania gospodarczego, nieefektywnych gospodarstw rolnych, bezrobocia. Materiałem badawczym wykorzystanym w artykule była analiza literatury przedmiotu, analiza wyników ogólnopolskich badań ankietowych oraz własnych obserwacji autora. Z badań wynika, że obszary wiejskie powinny pełnić funkcje produkcji żywności i ochrony środowiska oraz funkcje kulturowe, turystyczne i usługowe dla obszarów miejskich. Wokół tych funkcji powinna się rozwijać dodatkowa działalność pozarolnicza. Z kierunkiem tym łączą się plany mieszkańców wsi związane z podjęciem m.in. działalności usługowej, handlowej, transportowej, turystycznej, rzemieślniczej i rękodzielniczej. Prowadzona już  i deklarowana działalność niezwiązana z rolnictwem świadczy z jednej strony o dużych szansach rozwoju obszarów wiejskich, a z drugiej nie sprzyja rozwojowi funkcji rolniczej, do której wieś jest predysponowana.

Keywords: multifunctional character, non-agricultural services, opportunities, development, rural areas

Keywords in polish: wielofunkcyjność, usługi pozarolnicze, szansa, rozwój, wieś

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_19_pl.pdf
For citation:

MLA Sikora, Jan. "Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 215-226.
APA Jan Sikora (2012). Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 215-226
ISO 690 SIKORA, Jan. Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 215-226.
Corresponding address:
dr hab. Jan Sikora, Katedra Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Authors email:
sikorajan@interia.pl