Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Agnieszka Sapa

International food aid – directions of changes

Międzynarodowa pomoc żywnościowa – kierunki zmian

Abstract: Permanently unsolved world food insecurity problem makes the international community search for solutions. One of the used methods is international food aid directed to developing countries. Long term analyses of the food aid flows allow to identify some tendencies that show: increase of emergency food aid and decrease of direct transfer. These tendencies also apply to the two biggest food donors i.e. the USA and the EU. The noticeable directions of changes are based on the international community initiatives, on which the national regulation are formed later.
Abstract in polish: Wciąż istniejący problem głodu na świecie skłania społeczność międzynarodową do podejmowania prób jego rozwiązania. Jednym z takich działań jest udzielanie pomocy żywnościowej w wymiarze międzynarodowym, skierowanej głównie do krajów rozwijających się. Analiza udzielanej pomocy żywnościowej w długim okresie pozwala zidentyfikować prawidłowości dotyczące wzrostu znaczenia pomocy nadzwyczajnej oraz odchodzenia od zakupów bezpośrednich jako sposobu nabywania żywności. Tendencje te są widoczne również u dwóch głównych dostawców pomocy żywnościowej – USA i Unii Europejskiej. Obserwowane kierunki zmian są uwarunkowane między innymi podejmo-wanymi inicjatywami na poziomie ponadnarodowym, które znajdują odzwierciedlenie  w regulacjach głównych donatorów.

Keywords: food aid, direct transfers, local purchases, Food Aid Convention

Keywords in polish: pomoc żywnościowa, zakupy bezpośrednie, zakupy lokalne, konwencja o pomocy żywnościowej

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_18_pl.pdf
For citation:

MLA Sapa, Agnieszka. "Międzynarodowa pomoc żywnościowa – kierunki zmian ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 203-214.
APA Agnieszka Sapa (2012). Międzynarodowa pomoc żywnościowa – kierunki zmian . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 203-214
ISO 690 SAPA, Agnieszka. Międzynarodowa pomoc żywnościowa – kierunki zmian . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 203-214.
Corresponding address:
dr Agnieszka Sapa, Katedra Makroekonomii  i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10,  61-875 Poznań, Poland
Authors email:
a.sapa@ue.poznan.pl