Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Hanna Pondel

European Union funds as a stimulus of rural areas proenvironmental development – an example of rural communities in the wielkopolska voivodeship

Fundusze Unii Europejskiej jako stymulator prośrodowiskowego rozwoju obszarów wiejskich – na przykładzie gmin wiejskich województwa wielkopolskiego

Abstract: The paper presents the opinion of rural communes of the Wielkopolskie voivodeship, about their participation in the EU funds for proenvironmental action development, scale and barriers of this phenomenon. Lack of financial resources has been recognised by the target communities as a major barrier to implementation of environmental protection activities, EU funds, in turn, an important source of support for this type of investment – up to 83% of the population has tried to obtain funds from the European Union for the environmental objectives. Funds from the European Union first of all served respondents to improve the area infrastructure of water and wastewater management.
Abstract in polish: W opracowaniu zaprezentowano opinię jednostek samorządu gmin wiejskich województwa wielkopolskiego na temat ich uczestnictwa w procesie zagospodarowania funduszy unijnych na działania prośrodowiskowe, skalę oraz bariery tego zjawiska. Brak środków finansowych został uznany przez badane gminy za główną barierę utrudniającą prowadzenie działań z zakresu ochrony środowiska, fundusze unijne z kolei za ważne źródło wsparcia tego rodzaju inwestycji – aż 83% badanej populacji podjęło próbę pozyskania środków z Unii Europejskiej na cele środowiskowe. Środki pochodzące z Unii Europejskiej służyły respondentom przede wszystkim do poprawy infrastruktury obszaru gospodarki wodno-ściekowej.

Keywords: EU funds, rural community, proenvironmental action, financial support

Keywords in polish: fundusze unijne, gminy wiejskie, działania prośrodowiskowe, wsparcie finansowe

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_17_pl.pdf
For citation:

MLA Pondel, Hanna. "Fundusze Unii Europejskiej jako stymulator prośrodowiskowego rozwoju obszarów wiejskich – na przykładzie gmin wiejskich województwa wielkopolskiego ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 191-201.
APA Hanna Pondel (2012). Fundusze Unii Europejskiej jako stymulator prośrodowiskowego rozwoju obszarów wiejskich – na przykładzie gmin wiejskich województwa wielkopolskiego . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 191-201
ISO 690 PONDEL, Hanna. Fundusze Unii Europejskiej jako stymulator prośrodowiskowego rozwoju obszarów wiejskich – na przykładzie gmin wiejskich województwa wielkopolskiego . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 191-201.
Corresponding address:
dr inż. Hanna Pondel, Katedra Teorii i Historii Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Authors email:
hanna.pondel@ue.poznan.pl