Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Aldona Mrówczyńska-Kamińska

Importance of agribusiness in national economies of Poland and Germany. Production and income results

Produkcyjna i dochodotwórcza rola agrobiznesu w gospodarce narodowej w Polsce i Niemczech

Abstract: The objective of the research is to compare the importance of agribusiness in Polish and German economies. The paper analyses the internal structure of agribusiness and its share in national economies in terms of production and income results. The analysis is based on input-output matrix. The results show that the changes in the agribusiness structure in Poland go in the desired direction. The agriculture loses its significance, while food industry and industries manufacturing the production means and service become more significant. Agribusiness’ share in the national economy in Poland has been systematically falling in the analysed period. It must be emphasised here that the Polish agribusiness is still run in an old fashioned way, while in Germany it is modern. The main condition to change the situation in Poland is to generate economic growth and be able to benefit from the CAP instruments.
Abstract in polish: Celem opracowania było porównanie wyników produkcyjnych i dochodowych w agrobiznesie w Polsce i Niemczech. Porównano udział agrobiznesu w gospodarce na-rodowej oraz jego strukturę wewnętrzną w zakresie uzyskiwanych wyników produkcyj-nych i dochodowych. Główną metodą badawczą była analiza nakładów i wyników (input- -output analaysis), której podstawą są tabele przepływów międzygałęziowych oraz metoda porównawcza. W Polsce przemiany struktury agrobiznesu w tym zakresie przebiegają w pożądanym kierunku, spada znaczenie rolnictwa, natomiast wzrasta – przemysłu spo-żywczego i przemysłów wytwarzających środki produkcji i usługi. W latach 1995, 2000  i 2007 systematycznie zmniejsza się udział agrobiznesu w gospodarce narodowej, jednak – w porównaniu z gospodarką niemiecką – sytuacja w polskim sektorze rolno-żywno-ściowym jest nienowoczesna i tradycyjna. Głównym warunkiem przeprowadzenia w Polsce zmian w tym zakresie jest, przede wszystkim, wzrost gospodarczy oraz skuteczne wy-korzystanie pomocy unijnej dla sektora rolno-żywnościowego. 

Keywords: agribusiness, global production, gross value added, internal structure, share of agribusiness in Polish and German economies

Keywords in polish: agrobiznes, produkcja globalna, wartość dodana brutto, wewnętrzna struktura, udział agrobiznesu w gospodarce narodowej w Polsce i Niemczech

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_16_pl.pdf
For citation:

MLA Mrówczyńska-Kamińska, Aldona. "Produkcyjna i dochodotwórcza rola agrobiznesu w gospodarce narodowej w Polsce i Niemczech ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 179-189.
APA Aldona Mrówczyńska-Kamińska (2012). Produkcyjna i dochodotwórcza rola agrobiznesu w gospodarce narodowej w Polsce i Niemczech . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 179-189
ISO 690 MRóWCZYńSKA-KAMIńSKA, Aldona. Produkcyjna i dochodotwórcza rola agrobiznesu w gospodarce narodowej w Polsce i Niemczech . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 179-189.
Corresponding address:
dr Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
aldonam@up.poznan.pl