Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Anna Mijal

Socio-economic conditioning as a determinant of rural development in the Opole voivodeship – an attempt to diagnose

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich województwa opolskiego – próba diagnozy

Abstract: The issue of multidimensional changes taking place in rural areas has become a subject of interest to both sociologists, gerontoeducators, economists and management experts. The detailed analysis of rural areas under conditions of ambiguity and clear differences in their characteristic features (depopulation, suburbanization) enables taking into consideration not only trends of alterations, but also their causes, consequences and corrective measures in the development strategy. In this context, the analysis of the changes that have occurred in rural areas in the Opole voivodeship in 2000-2010 in the perspective of 2035 seems to be especially interesting. The main aim of the article is to draw attention to the impact of socio-economic conditioning (demography, migration, economic and professional activity) on contemporary and authentic view of the fine, but clearly aging country in the Opole voivodeship, burdened with adverse population growth and high net migration rate.
Abstract in polish: Problematyka wielopłaszczyznowych zmian zachodzących na obszarach wiejskich stała się przedmiotem zainteresowania zarówno socjologów, gerontopedagogów, ekonomistów, jak i ekspertów od zarządzania. W warunkach niejednoznaczności terminologicznej i wyraźnych różnic w charakterze obszarów wiejskich (wyludnienie, suburbanizacja) ich szczegółowa analiza umożliwia uwzględnienie nie tylko tendencji zmian, ale ich przyczyn, skutków i działań zaradczych w strategii ich rozwoju. W tym kontekście szczególnie interesująca wydaje się być analiza przemian, jakie dokonały się na obszarach wiejskich województwa opolskiego w latach 2000-2010 oraz prognozy tych zmian w perspektywie 2035 roku. Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wpływ uwarunkowań społeczno-ekonomicznych (demografia, migracje, aktywność ekonomiczna i zawodowa) na współczesny realny obraz pięknej, ale wyraźnie starzejącej się opolskiej wsi, obciążonej ujemnym przyrostem naturalnym i wysokim saldem migracji.

Keywords: rural areas, demographic crisis, economic and professional activity, migration

Keywords in polish: obszary wiejskie, kryzys demograficzny, aktywność ekonomiczna i zawodowa, migracje

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_15_pl.pdf
For citation:

MLA Mijal, Anna. "Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich województwa opolskiego – próba diagnozy." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 167-178.
APA Anna Mijal (2012). Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich województwa opolskiego – próba diagnozy. J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 167-178
ISO 690 MIJAL, Anna. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich województwa opolskiego – próba diagnozy. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 167-178.
Corresponding address:
dr Anna Mijal, Katedra Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole, Poland
Authors email:
a_mijal@uni. opole.pl