Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Grażyna Krzyminiewska

Social development of social country area versus economic education of young generation

Rozwój społeczny obszarów wiejskich a edukacja ekonomiczna młodego pokolenia

Abstract: The article addresses the connection between social development of rural areas and investment in human capital of the young generation. An important role is attributed to economic education, which would allow for more efficient movement of not only individuals but also communities in the modern world. The theses the article points out that despite the steady increase of human capital in rural areas, it still differs significantly from the one that characterises the inhabitants of large cities in particular. Despite the passing years disparities endure, even among the younger generation, which may adversely affect the further possibilities of social development in rural areas. Therefore, greater importance should be assigned to economic education in the process of formal, as well as informal training. 
Abstract in polish: Artykuł podejmuje problem ścisłego związku rozwoju społecznego obszarów wiejskich z inwestowaniem w kapitał ludzki młodego pokolenia. Istotną rolę przypisuje się edukacji ekonomicznej, która pozwalałaby na skuteczniejsze poruszanie się poszczególnych jednostek i całych zbiorowości we współczesnym świecie. W tezach artykułu podkreślono, że pomimo stałego wzrostu wskaźników kapitału ludzkiego na wsi, nadal znacząco odbiegają one od charakteryzującego mieszkańców zwłaszcza dużych miast. Mimo upływu lat, utrzymują się dysproporcje, także wśród młodego pokolenia, co może negatywnie oddziaływać na dalsze możliwości rozwoju społecznego obszarów wiejskich. W procesie kształcenia formalnego i nieformalnego należy więc przypisać większą rangę edukacji ekonomicznej.

Keywords: social development, rural areas, young generation, education of economic

Keywords in polish: rozwój społeczny, obszary wiejskie, młodzież, edukacja ekonomiczna

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_13_pl.pdf
For citation:

MLA Krzyminiewska, Grażyna. "Rozwój społeczny obszarów wiejskich a edukacja ekonomiczna młodego pokolenia." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 151-158.
APA Grażyna Krzyminiewska (2012). Rozwój społeczny obszarów wiejskich a edukacja ekonomiczna młodego pokolenia. J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 151-158
ISO 690 KRZYMINIEWSKA, Grażyna. Rozwój społeczny obszarów wiejskich a edukacja ekonomiczna młodego pokolenia. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 151-158.
Corresponding address:
dr hab. Grażyna Krzyminiewska, Katedra Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul Wietrzykowskich 44, 60-465 Poznań, Poland
Authors email:
grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl