Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Agnieszka Krawczyk-Sołtys

Importance of Folk Sports Teams in shaping the sports activity of rural areas young inhabitants in the Opole region in the years 2001-2010

Znaczenie Ludowych Zespołów Sportowych w kształtowaniu sportowej aktywności młodzieży wiejskiej na Opolszczyźnie w latach 2001-2010

Abstract: In the times of progressing commercialization, the existing sports organizations – Sports Folk Teams – seem to be areas of pure sport. Rural areas sports activists and sportsmen themselves present an altruistic and open attitude towards sport. The activity of the team members is voluntary and is often of a charitable character since the main objective of local clubs is both active and attractive utilization of the young rural community’s free time. The teams in focus play a vital role in bringing up both children and youth; sport is not only a test of physical strength or abilities, it teaches action and acting, compromising attitudes and patterns of behaviour, as well as loyalty towards partners. The aim of the article was depicting the sports teams as a form of promoting sport among the young people of the Opole voivodeship in the period discussed. Additionally, the tasks realized in 2010 by the Opole Province Association (Local Country Teams), performed owing to the cooperation and support of the provincial marshal’s office, are presented here.
Abstract in polish: W czasach komercjalizacji, wiejskie organizacje sportowe – Ludowe Zespoły Sportowe – wydają się być oazą czystego sportu. Wiejscy działacze i sportowcy wyróżniają się bezinteresownym podejściem do sportu. Działalność członków Ludowych Zespołów Sportowych jest dobrowolna – celem nadrzędnym LZS-ów jest bowiem aktywne  i atrakcyjne wypełnienie wolnego czasu społeczności wiejskiej. Ludowe Zespoły Sportowe odgrywają ogromną rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży wiejskiej – sport to nie tylko sprawdzian siły fizycznej i zdobytych umiejętności, uczy także działań zespołowych, zachowań kompromisowych oraz lojalności w stosunku do partnerów. Celem artykułu było zaprezentowanie Ludowych Zespołów Sportowych jako formy promowania sportu wśród młodzieży wiejskiej na Opolszczyźnie w latach 2001-2010. Przedstawiono również zadania zrealizowane w 2010 roku przez Opolskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS, zarówno na mocy umów z KZ LZS Warszawa, jak i z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, które wspierają działalność Ludowych Zespołów Sportowych, umożliwiając im kształtowanie sportowej aktywności młodzieży wiejskiej.

Keywords: sport, country young people, Folk Sports Teams

Keywords in polish: sport, młodzież wiejska, Ludowe Zespoły Sportowe

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_12_pl.pdf
For citation:

MLA Krawczyk-Sołtys, Agnieszka. "Znaczenie Ludowych Zespołów Sportowych w kształtowaniu sportowej aktywności młodzieży wiejskiej na Opolszczyźnie w latach 2001-2010 ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 139-149.
APA Agnieszka Krawczyk-Sołtys (2012). Znaczenie Ludowych Zespołów Sportowych w kształtowaniu sportowej aktywności młodzieży wiejskiej na Opolszczyźnie w latach 2001-2010 . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 139-149
ISO 690 KRAWCZYK-SOłTYS, Agnieszka. Znaczenie Ludowych Zespołów Sportowych w kształtowaniu sportowej aktywności młodzieży wiejskiej na Opolszczyźnie w latach 2001-2010 . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 139-149.
Corresponding address:
dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys, Katedra Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46A, 45-058 Opole, Poland
Authors email:
dragunia@op.pl