Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Irena Kociszewska

Selected problems of socioeconomic changes in rural areas

Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich

Abstract: The paper contains the approach of description of premises related to labour resources use improvement. It is based on characteristics of changes in the number of people living in the countryside on the background of the tendencies of employment in agriculture, as well as of rural areas unemployment specificity. The author tended to verify the thesis that multifunctional development of rural areas is one of directions towards unemployment diminishing. On the other hand, it was concluded that important barriers for such a solution are both infrastructure underdevelopment and low level of professional skills of rural society. It was pointed out that a great chance for positive socioeconomic changes of the countryside is rational use of financial sources available after Poland’s EU accession.
Abstract in polish: W artykule podjęto próbę określenia przesłanek poprawy zagospodarowania zasobów pracy w rolnictwie. Wymagało to charakterystyki zmian w liczbie ludności oraz w zatrudnieniu w rolnictwie z uwzględnieniem pracujących w tym dziale. Przedstawiono też ogólną charakterystykę bezrobocia na obszarach wiejskich. Udokumentowano tezę, że wielofunkcyjny rozwój tych obszarów i wielozawodowość rolników to przesłanki po-mniejszenia bezrobocia w rolnictwie. Ustalono, że stan infrastruktury oraz niski poziom przygotowania zawodowego ludności wiejskiej stanowią istotną barierę rozwoju gospo-darczego wsi. Szansa na poprawę sytuacji wynika z realizacji działań dostosowawczych zawartych w programach rolno-środowiskowych z lat 2004-2007 i 2013.

Keywords: rural areas human resources, unemployment, EU funds, multifunctional development

Keywords in polish: obszary wiejskie zasobów ludzkich, bezrobocie, fundusze UE, wielofunkcyjny rozwój

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_11_pl.pdf
For citation:

MLA Kociszewska, Irena. "Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 127-137.
APA Irena Kociszewska (2012). Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 127-137
ISO 690 KOCISZEWSKA, Irena. Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 127-137.
Corresponding address:
dr hab. Irena Kociszewska, Katedra Ekonomii  i Badań nad Rozwojem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Authors email:
irena.kociszewska@ue.wroc.pl