Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Katarzyna Hełpa-Liszkowska

Cultural potential in the process of fostering rural development

Potencjał kulturowy w procesie stymulowania rozwoju obszarów wiejskich

Abstract: The purpose of this paper is to present a new perspective on the importance of culture in the process of fostering rural development. It includes the presentation of culture and cultural potential of modern concepts of development and strategic documents and the ability to use cultural potential both at local and regional levels. The article is  an ordering. The following are presented: the concept of creative potential, concept of sustainable development, National Regional Development Strategy 2010-2020: Regions, Cities, Rural Areas, as well as good practice of Opole, as examples of introduction of new solutions into effect.
Abstract in polish: Celem opracowania jest przedstawienie nowego spojrzenia na znaczenie kultury w procesie stymulowania rozwoju obszarów wiejskich. Zawiera ono prezentację miejsca kultury oraz potencjału kulturowego we współczesnych koncepcjach rozwoju i dokumentach strategicznych oraz możliwości wykorzystania potencjału kulturowego zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej. Artykuł ma charakter porządkujący. Przedstawione są w nim m.in.: koncepcja potencjału kreatywnego, koncepcja zrównoważonego rozwoju, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, a także dobre praktyki wsi opolskiej, jako przykłady wprowadzania nowych rozwiązań w życie.

Keywords: village renewal, rural development, creativity and potential of cultural

Keywords in polish: potencjał kulturowy, rozwój obszarów wiejskich, kreatywność, innowacyjność, odnowa wsi

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_7_pl.pdf
For citation:

MLA Hełpa-Liszkowska, Katarzyna. "Potencjał kulturowy w procesie stymulowania rozwoju obszarów wiejskich ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 83-93.
APA Katarzyna Hełpa-Liszkowska (2012). Potencjał kulturowy w procesie stymulowania rozwoju obszarów wiejskich . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 83-93
ISO 690 HEłPA-LISZKOWSKA, Katarzyna. Potencjał kulturowy w procesie stymulowania rozwoju obszarów wiejskich . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 83-93.
Corresponding address:
mgr Katarzyna Hełpa-Liszkowska, Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Authors email:
k.helpa-liszkowska@ue.poznan.pl