Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak

Economic situation and expectations of the rural population and farmers in Poland in 2010

Sytuacja ekonomiczna a oczekiwania ludności wiejskiej i rolników w Polsce w 2010 roku

Abstract: Presented in this article are the results of the studies on selected determinants of self – assessment of the economic situation of rural and farmers’ households. A comparative analysis was carried out between self – assessment, incomes and selected characteristics of socio-economic situation of the rural and farmers’ households and households belonging to other socio-economic classes. The econometric analysis shows that there is  a strong dependence of households’ assessment own economic situation on earned income. It should be emphasized that the percentage of farmers’ households which accept their own situation is significantly lower than in other types of households with the same income. This probably results from the close connection of consumption and production functions in that class of households and thus their greater financial needs. In the study statistical analysis and econometrical methods were used. Data coming from household budget panels studies of the Polish Central Statistical Office from 2010 were used.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono wyniki badań gospodarstw domowych wiejskich  i gospodarstw domowych rolników dotyczących wybranych uwarunkowań samooceny ich sytuacji materialnej. W tym celu przeprowadzono analizę porównawczą relacji między samooceną a dochodami i wybranymi charakterystykami sytuacji społeczno-ekonomicz¬nej gospodarstw domowych na wsi i w miastach oraz gospodarstw domowych rolników  i gospodarstw należących do pozostałych klas społeczno-ekonomicznych. Analiza eko-nometryczna wykazała, że istnieje silna zależność oceny własnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw od uzyskiwanych dochodów. Na podkreślenie zasługuje istotnie niższy niż  w pozostałych badanych grupach odsetek gospodarstw domowych rolników akceptujących swoją sytuację, gdy uzyskują oni takie same dochody. Wynika to zapewne ze ścisłego połączenia funkcji konsumpcyjnej i produkcyjnej w tej grupie gospodarstw domowych i tym samym z większych potrzeb finansowych. W badaniach zastosowano metody analizy statystycznej i modelowanie ekonometryczne. W artykule wykorzystano dane źródłowe z badań panelowych budżetów gospodarstw domowych w Polsce w 2010 roku prowa-dzonych przez GUS.

Keywords: farmers’ households, households’ income, households’ economic situation

Keywords in polish: gospodarstwa domowe rolników, dochody gospodarstw domowych, sytuacja materialna gospodarstw domowych

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_6_pl.pdf
For citation:

MLA Hanusik, Krystyna, and Urszula Łangowska-Szczęśniak. "Sytuacja ekonomiczna a oczekiwania ludności wiejskiej i rolników w Polsce w 2010 roku ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 69-81.
APA Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak (2012). Sytuacja ekonomiczna a oczekiwania ludności wiejskiej i rolników w Polsce w 2010 roku . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 69-81
ISO 690 HANUSIK, Krystyna, ŁANGOWSKA-SZCZęśNIAK, Urszula. Sytuacja ekonomiczna a oczekiwania ludności wiejskiej i rolników w Polsce w 2010 roku . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 69-81.
Corresponding address:
dr hab. Krystyna Hanusik, Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 48a, 45-058 Opole, Poland
Authors email:
uls@ uni.opole.pl