Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Aleksander Grzelak

Evaluation of reproduction processes in farms in Poland after integration with the EU in the light of the data of agricultural accountancy system of the FADN

Ocena procesów reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z UE w świetle danych systemu rachunkowości rolnej FADN

Abstract: The main aim of the article is to evaluate the dynamics of the processes taking place in Polish farms after the integration with the EU. It was observed that in the period of the Polish economic boom (2004, 2006-2007 ), the operating farms would actively modernize their production potentials. It indicates a crucial role of microeconomic factors in creating reproductive processes. Widened reproduction was observed in 2004-2007 in FADN system farms while in successive period 2008-2009 the reproduction processes were restricted. However, there are considerable differences in the area owing to the existing scale of production. It has been found that in the farms of economic size larger than 16 ESU, the modernization processes provided for the widened reproduction in almost the whole of the examined period (2004-2009). On the other hand, decapitalisation of assets was dealt with in farms up to 8 ESU. A significant fall in the incomes of larger farms in 2008-2009, despite the introduced advanced level modernization processes and enlargement of production supplies, proves their strong susceptibility to economic situation change.
Abstract in polish: Głównym celem artykułu jest ocena dynamiki procesów reprodukcji gospodarstw rolnych w Polsce po integracji z UE. Stwierdzono, że w okresie korzystnej koniunktury gospodarczej w Polsce (2004 i 2006-2007) gospodarstwa aktywniej modernizowały swoje potencjały produkcyjne. Wskazuje to na istotną rolę uwarunkowań ogólnogospodarczych w kształtowaniu procesów reprodukcji. W 2004 roku odnotowano reprodukcję rozszerzoną dla ogółu gospodarstw rolnych objętych systemem FADN, podczas gdy w 2007 prostą, a w pozostałych latach badanego okresu zawężoną. Istnieją jednak znaczne różnice w tym zakresie ze względu na skalę produkcji. Dostrzeżono, że w gospodarstwach rolnych o wielkości ekonomicznej powyżej 16 ESU procesy modernizacji zapewniały na ogół, w całym badanym okresie (2004-2009), reprodukcję rozszerzoną. Z kolei w jednostkach do 8 ESU mieliśmy do czynienia z dekapitalizacją majątku. Znaczne obniżenie dochodów w gospodarstwach większych, w latach 2008-2009, pomimo zawansowanych procesów modernizacyjnych, wskazuje jednocześnie na ich silną podatność na zmiany koniunktury gospodarczej. 

Keywords: reproduction, farm, investment

Keywords in polish: reprodukcja, gospodarstwo rolne, inwestycje

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_5_pl.pdf
For citation:

MLA Grzelak, Aleksander. "Ocena procesów reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z UE w świetle danych systemu rachunkowości rolnej FADN ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 57-67.
APA Aleksander Grzelak (2012). Ocena procesów reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z UE w świetle danych systemu rachunkowości rolnej FADN . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 57-67
ISO 690 GRZELAK, Aleksander. Ocena procesów reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z UE w świetle danych systemu rachunkowości rolnej FADN . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 57-67.
Corresponding address:
dr hab. Aleksander Grzelak, Katedra Makro¬ekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Authors email:
agrzelak@interia.pl