Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Aleksandra Dudek

Agriculture as a sector of the Polish economy in the period of transition

Rolnictwo jako dział gospodarki polskiej w okresie transformacji

Abstract: In macroeconomic terms, agriculture is considered as one of the sectors of national economy – system of many elements which are in a specific connection. In the con-temporary free market economy, entities operating in agriculture occur on the agricultural market in a role of sellers or/and buyers. The agricultural market is being transformed along with the socio-economic development. In Poland, since the beginning of transformation, the role of agriculture in the economy has been changing, thus the conditions of the actors on the agricultural market have been changing, too. The aim of this article is to analyse the observed changes in Polish agriculture after 1990, including changes of employment in the agricultural sector, changes in the share of agriculture in the creation of Polish GDP, changes of the educational level of leaders of farmers’ households and the average real disposable income of the households, as well as changes in the agrarian structure, etc.
Abstract in polish: W ujęciu makroekonomicznym rolnictwo jest traktowane jako jeden z sektorów gospodarki narodowej, stanowiącej system wielu elementów, pozostających ze sobą w pewnym określonym związku. We współczesnej gospodarce wolnorynkowej podmioty gospodarujące w rolnictwie funkcjonują w roli sprzedawców lub/i nabywców na rynku rolnym, który – wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym – podlega przeobrażeniom.  W Polsce, od początku okresu transformacji, znaczenie oraz funkcje rolnictwa w gospo-darce ulegają zmianie, tym samym zmieniają się warunki funkcjonowania podmiotów na rynku rolnym. Celem artykułu jest dokonanie analizy zmian zaobserwowanych w rolnictwie polskim po 1990 roku, w tym m.in. zmian: poziomu zatrudnienia w sektorze rolnictwa, udziału rolnictwa w tworzeniu polskiego PKB, poziomu wykształcenia kierowników gospodarstw domowych rolników oraz przeciętnych realnych rozporządzalnych dochodów tych gospodarstw, a także zmian struktury agrarnej itp.

Keywords: sector of economy, food economy, agriculture, agricultural market

Keywords in polish: dział gospodarki, gospodarka żywnościowa, rolnictwo, rynek rolny

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_3_pl.pdf
For citation:

MLA Dudek, Aleksandra. "Rolnictwo jako dział gospodarki polskiej w okresie transformacji ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 33-44.
APA Aleksandra Dudek (2012). Rolnictwo jako dział gospodarki polskiej w okresie transformacji . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 33-44
ISO 690 DUDEK, Aleksandra. Rolnictwo jako dział gospodarki polskiej w okresie transformacji . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 33-44.
Corresponding address:
mgr Aleksandra Dudek, Zakład Ekonometrii  i Metod Ilościowych, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 48a, 45-058 Opole, Poland
Authors email:
adudek@uni.opole.pl