Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Magdalena Czyżykowska

Separate groups of LFA areas not covered by the payments and their spatial differentiation in Poland

Wyodrębnienie grup obszarów ONW nie objętych płatnościami i ich przestrzenne zróżnicowanie w Polsce

Abstract: Without the adequate areas LFA support may be to abandonment of agricultural use of agricultural and potentially threatening rural biodiversity. The subject of the research was a population of individual farms situated in LFA areas in Poland. The work uses the information on the number of applications submitted for LFA payment and SAPS in 2004-2010. Additionally, areas of agricultural use declared in SAPS (2004-2010) and LFA (2004-2006) were subject to analyses. The work aim was to estimate the LFA areas in various groups of farms and describe their spatial differentiation in Poland. Due to data availability the simplest statistical time series analysis, regression analysis and chart visu-alisation were performed.
Abstract in polish: Przedmiotem badań była zbiorowość gospodarstw indywidualnych położona na obszarach ONW w Polsce. W pracy wykorzystano informację o liczbie złożonych wniosków o płatności ONW i JPO w latach 2004-2010. Do analiz wykorzystano także deklarowane powierzchnie użytków rolnych we wnioskach o JPO (2004-2010) i ONW (2004-2006). Celem pracy było oszacowanie obszarów ONW w różnych grupach gospodarstw i opisanie ich przestrzennego zróżnicowania w Polsce. Ze względu na charakter dostępnych danych, zastosowano najprostsze metody analizy szeregów statystycznych, metody analizy pionowej i poziomej, rachunek regresji, a także wizualizację za pomocą wykresów. 

Keywords: LFA, agricultural farms, Common Agricultural Policy, the abandonment of agricultural use, the main statistical office, Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture

Keywords in polish: ONW, gospodarstwa rolnicze, porzucenie użytkowania rolniczego, Główny Urząd Statystyczny, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_2_pl.pdf
For citation:

MLA Czyżykowska, Magdalena. "Wyodrębnienie grup obszarów ONW nie objętych płatnościami i ich przestrzenne zróżnicowanie w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 23-32.
APA Magdalena Czyżykowska (2012). Wyodrębnienie grup obszarów ONW nie objętych płatnościami i ich przestrzenne zróżnicowanie w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 23-32
ISO 690 CZYżYKOWSKA, Magdalena. Wyodrębnienie grup obszarów ONW nie objętych płatnościami i ich przestrzenne zróżnicowanie w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 23-32.
Corresponding address:
mgr inż. Magdalena Czyżykowska, Katedra Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. Prof. S. Kaliskiego 7, bud. 3.1, 85-789 Bydgoszcz, Poland
Authors email:
mczyzykowska@utp. edu.pl