Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak

National and EU financing of budget expenditures in agri-food sector in 1996-2012

Krajowe i unijne finansowanie wydatków budżetowych w sektorze rolno-żywnościowym w latach 1996-2012

Abstract: Considerations on assessing the dynamics of expenditure, which are directed from the national budget and EU, their proportions and selected interdependencies occurring in the implementation of agricultural policy in Poland in the long run, ie in 1996- -2012 (17 years) in the period before and after accession to the EU are discussed. The study is carried out at several levels. One of them assesses the relationship of expenditure on the agricultural sector relative to total budgetary expenditure. The authors also present share expenses with funds from the EU's total budget in Polish agriculture, which allowed to determine the relationship between the EU and national funding budgetary objectives in agricultural policy in Poland. Based on these observations it was possible to determine the status of the agricultural budget in the light of the national budget before and after accession to the EU.
Abstract in polish: Rozważania dotyczą oceny dynamiki środków kierowanych z budżetu krajowego i unijnego, ich proporcji oraz wybranych współzależności występujących w realizacji polityki rolnej w Polsce w długim okresie, tj. w latach 1996-2012 (17 lat) z wyróżnieniem okresu przed i po akcesji do UE. Badania prowadzono na kilku płaszczyznach. Oceniano relację wydatków na sektor rolny względem wydatków budżetowych ogółem. Zaprezentowano także udziały wydatków ze środków pomocowych z UE w łącznym budżecie rolnym Polski, co pozwoliło określić związki pomiędzy finansowaniem unijnym i krajowym celów budżetowych w polityce rolnej w Polsce. Na podstawie powyższych obserwacji stało się możliwe określenie rangi budżetu rolnego w świetle budżetu krajowego przed i po akcesji do UE.

Keywords: EU funding, national budget, agriculture

Keywords in polish: finansowanie unijne, budżet krajowy, rolnictwo

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_1_pl.pdf
For citation:

MLA Czyżewski, Andrzej, and Anna Matuszczak. "Krajowe i unijne finansowanie wydatków budżetowych w sektorze rolno-żywnościowym w latach 1996-2012." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 5-22.
APA Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak (2012). Krajowe i unijne finansowanie wydatków budżetowych w sektorze rolno-żywnościowym w latach 1996-2012. J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 5-22
ISO 690 CZYżEWSKI, Andrzej, MATUSZCZAK, Anna. Krajowe i unijne finansowanie wydatków budżetowych w sektorze rolno-żywnościowym w latach 1996-2012. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 5-22.
Corresponding address:
prof. zw. dr hab. Andrzej Czyżewski, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Authors email:
kmigz@ue.poznan.pl