Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Issue 3 (21) 2011

July - September 2011
Cover (Inner front) Issue (3) 2011 - Cover (Inner front)
Contents Issue (3) 2011 - Contents

Contents:

Issue 3 (21) 2011
Paulina Anioła, Wawrzyniec Czubak, Bartosz Marchwacki
Decision making process of young people on the banking services market on the example of Polish and Austrian students
Proces decyzyjny ludzi młodych na rynku produktów i usług bankowych na przykładzie studentów polskich i austriackich
Issue 3 (21) 2011
Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś
Regional diversification of household indebtedness level in the European Union countries
Regionalne zróżnicowanie poziomu zadłużenia gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej
Issue 3 (21) 2011
Przemysław Deszczyński
Millennium Development Goals as an instrument of sustainable development in developing countries
Milenijne Cele Rozwoju instrumentem zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się
Issue 3 (21) 2011
Magdalena Kozera, Mikołaj Parzonka
Support of development decisions by off-balance sheet resources of agricultural enterprises
Wsparcie decyzji rozwojowych zasobami pozabilansowymi przedsiębiorstw rolniczych
Issue 3 (21) 2011
Przemysław Łagodzki, Michał Kiełsznia
Risk in the activity of an enterprise
Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa
Issue 3 (21) 2011
Danuta Mierzwa
Application of marginal calculation in managing a cooperative company
Zastosowanie rachunku marginalnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółdzielczym
Issue 3 (21) 2011
Arkadiusz Piwowar
The analysis of the mineral fertilizers prices in the 2000-2010 year
Analiza cen nawozów mineralnych w latach 2000-2010
Issue 3 (21) 2011
Małgorzata Polna
Individually owned agricultural holdings as beneficiaries of RDP measure 5, “Afforestation of agricultural land”, in wielkopolska voivodeship
Indywidualne gospodarstwa rolne jako beneficjenci działania 5. PROW „Zalesienia gruntów rolnych” w województwie wielkopolskim
Issue 3 (21) 2011
Roma Ryś-Jurek
Working capital management in farms in the year 2007 (based on FADN data)
Zarządzanie kapitałem obrotowym w gospodarstwach rolnych w 2007 roku (na podstawie danych FADN)
Issue 3 (21) 2011
Arkadiusz Sadowski, Magdalena Piasecka
The level of consumer knowledge of genetically modified food
Poziom wiedzy konsumentów na temat żywności modyfikowanej genetycznie
Issue 3 (21) 2011
Olga Stefko
Changing the interest in banking products among students on the example of Poznań University of Life Sciences
Zmiany zainteresowania produktami bankowymi wśród studentów na przykładzie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Issue 3 (21) 2011
Aneta Wysokińska-Senkus, Henryk Wyrębek
Integrated management systems. Advantages and disadvantages; difficulties and recommendations in the process of implementation
Zintegrowane systemy zarządzania. Zalety i wady oraz trudności i porady podczas wdrażania

12 matches find