Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (18) 2010

Aldona Standar

Determinants influencing obtaining of the EU funds by communes of the Wielkopolska Province

Determinanty pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej przez gminy województwa wielkopolskiego

Abstract: The article is aimed at presenting the determinants that influence obtaining of the EU funds by communes during the programming period 2004-2006. Intentionally, attention has been focused on communes, since they actively participated in the use of the EU support and they are the local government units that gained the largest share of these funds. Territorial range, on the other hand, includes the Wielkopolska Province due to the high level of the absorption of EU funds, both from the period 2004-2006 as well as 2007- -2013.
Abstract in polish: Praca miała na celu wskazanie najważniejszych czynników wpływających na pozyskiwanie środków UE. Stwierdzono, że determinantami tymi są przede wszystkim doświadczenie, będące w ścisłym związku z aktywnością, oraz sytuacja finansowa. W opracowaniu wykorzystano zarówno dane pierwotne, jak i wtórne. Zastosowano metodę statystyki opisowej oraz analizę logitową. Przedmiotem badań były gminy województwa wielkopolskiego.

Keywords: determinants, obtaining of the EU funds, communes, the implementation of EU regional policy

Keywords in polish: czynniki, pozyskiwanie środków pomocowych UE, gminy, wdrażanie polityki regionalnej UE

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol18/issue4/art_9.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume18/issue4/art_9_pl.pdf
For citation:

MLA Standar, Aldona. "Determinants influencing obtaining of the EU funds by communes of the Wielkopolska Province." J. Agribus. Rural Dev. 18.4 (2010): 97-105.
APA Aldona Standar (2010). Determinants influencing obtaining of the EU funds by communes of the Wielkopolska Province. J. Agribus. Rural Dev. 18 (4), 97-105
ISO 690 STANDAR, Aldona. Determinants influencing obtaining of the EU funds by communes of the Wielkopolska Province. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 18.4: 97-105.
Corresponding address:
dr Aldona Standar, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
standar@up.poznan.pl