Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (18) 2010

Joanna Smoluk-Sikorska

The condition of organic farming and market of its products in the European Union

Stan rolnictwa ekologicznego i rynku jego produktów w Unii Europejskiej

Abstract: The quantity changes in organic farming in the European Union countries in regard to the number and area of organic agricultural holdings were shown in the paper. The regulations and system of financial support for organic farming were presented as well. The article also presents the market of organic products in the European Union countries and compares the organic market in Western Europe and the new member states as well.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono zmiany ilościowe w rolnictwie ekologicznym w krajach Unii Europejskiej w odniesieniu do liczby i powierzchni gospodarstw ekolo-gicznych. Zaprezentowano również regulacje prawne oraz system wsparcia finansowego gospodarstw ekologicznych. W dalszej kolejności przedstawiono główne cechy rynku produktów ekologicznych oraz dokonano porównania tego rynku w krajach Europy Za-chodniej oraz nowych państwach członkowskich.

Keywords: organic farming, legal regulations, financial support, market of organic food, European Union

Keywords in polish: rolnictwo ekologiczne, regulacje prawne, wsparcie finansowe, rynek żywności ekologicznej, Unia Europejska

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol18/issue4/art_8.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume18/issue4/art_8_pl.pdf
For citation:

MLA Smoluk-Sikorska, Joanna. "The condition of organic farming and market of its products in the European Union." J. Agribus. Rural Dev. 18.4 (2010): 87-95.
APA Joanna Smoluk-Sikorska (2010). The condition of organic farming and market of its products in the European Union. J. Agribus. Rural Dev. 18 (4), 87-95
ISO 690 SMOLUK-SIKORSKA, Joanna. The condition of organic farming and market of its products in the European Union. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 18.4: 87-95.
Corresponding address:
mgr Joanna Smoluk-Sikorska, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
smoluk@up.poznan.pl