Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (18) 2010

Natalia Bartkowiak, Luiza Ossowska

Non-natural conditions of development in rural areas of Middle Pomerania (synthetic measurement)

Poziom pozaprzyrodniczych uwarunkowań renty położenia obszarów wiejskich Pomorza Środkowego

Abstract: The article presents non-natural conditions in rural areas of Middle Pomerania. The region was delimited into four different levels of natural conditions. The research was based on the synthetic indicator.
Abstract in polish: W artykule zaprezentowano pozaprzyrodnicze uwarunkowania renty położenia obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Aby ocenić poziom renty położenia, posłużono się metodą syntetycznego miernika rozwoju Hellwiga. W wyniku analizy badany region podzielono na cztery klasy obrazujące zróżnicowanie poziomu uwarunkowań poza-przyrodniczych.

Keywords: rent location, Middle Pomerania, rural area, classification

Keywords in polish: renta położenia, Pomorze Środkowe, obszary wiejskie, klasyfikacja WSTĘP

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol18/issue4/art_2.pdf
For citation:

MLA Bartkowiak, Natalia, and Luiza Ossowska. "Poziom pozaprzyrodniczych uwarunkowań renty położenia obszarów wiejskich Pomorza Środkowego." J. Agribus. Rural Dev. 18.4 (2010): 15-28.
APA Natalia Bartkowiak, Luiza Ossowska (2010). Poziom pozaprzyrodniczych uwarunkowań renty położenia obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. J. Agribus. Rural Dev. 18 (4), 15-28
ISO 690 BARTKOWIAK, Natalia, OSSOWSKA, Luiza. Poziom pozaprzyrodniczych uwarunkowań renty położenia obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 18.4: 15-28.
Corresponding address:
mgr Natalia Bartkowiak, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Pol-skiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
natalia.bartkowiak@up.poznan.pl