Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (17) 2010

Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska

Functioning of the direct subsidies system in Poland and other European Union countries

Funkcjonowanie systemu dopłat bezpośrednich w Polsce i w innych krajach UE

Abstract: The aim of the paper was to present the functioning of the direct subsidies system in Poland. Given the profitable nature of this instrument the particular attention has been paid to the disposal of funds received by agricultural producers in the region of Warmia and Mazury in the form of subsidies. There is no doubt that the direct payments represent an important aid instrument supporting agriculture within the frameworks of the first pillar of the Common Agricultural Policy. The survey revealed that subsidies have significantly contributed to the improvement of financial condition of farms. Funds received in the form of direct payments have been mainly spent on financing current expenditures and to purchase means of production used in the farms (72.88%).
Abstract in polish: Celem opracowania było zaprezentowanie funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na środki, które otrzymują producenci rolni w województwie warmińsko-mazurskim. Płatności bezpośrednie stanowią ważny instrument pomocy wspierania rolnictwa w ramach pierwszego filaru wspólnej polityki rolnej. Badanie wykazało, że dotacje w istotny sposób przyczyniły się do poprawy kondycji finansowej gospodarstw. Dopłaty były głównie przeznaczane na finansowanie bieżących wydatków i zakup środków produkcji w gospodarstwach rolnych (72,88%).

Keywords: direct payments, CAP, agricultural producer

Keywords in polish: płatności bezpośrednie, WPR, producenci rolni

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol17/issue3/art_9.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume17/issue3/art_9_pl.pdf
For citation:

MLA Marks-Bielska, Renata, and Karolina Babuchowska. " Functioning of the direct subsidies system in Poland and other European Union countries ." J. Agribus. Rural Dev. 17.3 (2010): 89-100.
APA Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska (2010). Functioning of the direct subsidies system in Poland and other European Union countries . J. Agribus. Rural Dev. 17 (3), 89-100
ISO 690 MARKS-BIELSKA, Renata, BABUCHOWSKA, Karolina. Functioning of the direct subsidies system in Poland and other European Union countries . J. Agribus. Rural Dev., 2010, 17.3: 89-100.
Corresponding address:
dr Renata Marks-Bielska, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn, Poland
Authors email:
renatam@uwm.edu.pl