Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (17) 2010

Aleksandra Łuczak, Sylwia Korsak

Programming of development of commune with utilization of analytic hierarchic process

Programowanie rozwoju gminy z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego

Abstract: The paper is a trial of application of analytical hierarchy process to work out scenarios of development of rural commune of Wielkopolska province. In the proposed method consists in building a hierarchical scheme. The scheme covers the general goal which is ensure best by the multi-functional development in administrative district, specific (basic) goals and within each goal, a package of a activities can be distinguished which were the basis to work out scenarios of the development of commune. It allowed to choose the best scenario for the administrative district.
Abstract in polish: Praca jest próbą zastosowania analitycznego procesu hierarchicznego do oceny zadań strategicznych oraz wyboru scenariusza rozwoju w gminie wiejskiej. Proponowana metoda polega na budowie hierarchicznego schematu decyzyjnego, który składa się z celu głównego, celów podrzędnych, zadań strategicznych oraz rozważanych scenariuszy roz-woju. Poszczególne elementy schematu decyzyjnego zostają ocenione przez ekspertów i na tej podstawie oblicza się ich wagi ważności. Proponowana procedura została zilu-strowana przykładem dotyczącym wyboru scenariusza rozwoju dla gminy Rokietnica w województwie wielkopolskim.

Keywords: programming of development, Analytic Hierarchic Process (AHP)

Keywords in polish: programowanie rozwoju, analityczny proces hierarchiczny (AHP)

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume17/issue3/art_8_pl.pdf
For citation:

MLA Łuczak, Aleksandra, and Sylwia Korsak. "Programowanie rozwoju gminy z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego ." J. Agribus. Rural Dev. 17.3 (2010): 75-88.
APA Aleksandra Łuczak, Sylwia Korsak (2010). Programowanie rozwoju gminy z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego . J. Agribus. Rural Dev. 17 (3), 75-88
ISO 690 ŁUCZAK, Aleksandra, KORSAK, Sylwia. Programowanie rozwoju gminy z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego . J. Agribus. Rural Dev., 2010, 17.3: 75-88.
Corresponding address:
dr inż. Aleksandra Łuczak, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Po-znań, Poland
Authors email:
luczak@up.poznan.pl