Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (17) 2010

Agnieszka Kozera, Cezary Kozera

The share of cooperative banks in crediting of residential real estates

Rola banków spółdzielczych w kredytowaniu nieruchomości mieszkaniowych

Abstract: Changes on the market of housing credits in 2005-2009 are depicted in this article, as well as presentation of actions of cooperative banks in the sphere of giving credits to non-financial sector, especially housing credits. This work is an attempt of estimation of the role of cooperative banks in comparison with commercial banks.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono zmiany na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce w latach 2003-2009. Przedstawiono w nim także działania banków spółdzielczych w zakresie udzielania kredytów dla sektora niefinansowego, w tym, w szczególności, kre-dytów mieszkaniowych. W pracy podjęto próbę oceny roli banków spółdzielczych w po-równaniu z rolą, jaką pełnią banki komercyjne.

Keywords: cooperative bank, housing credit, mortgage credit

Keywords in polish: bank spółdzielczy, kredyt mieszkaniowy

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume17/issue3/art_6_pl.pdf
For citation:

MLA Kozera, Agnieszka, and Cezary Kozera. "Rola banków spółdzielczych w kredytowaniu nieruchomości mieszkaniowych ." J. Agribus. Rural Dev. 17.3 (2010): 59-65.
APA Agnieszka Kozera, Cezary Kozera (2010). Rola banków spółdzielczych w kredytowaniu nieruchomości mieszkaniowych . J. Agribus. Rural Dev. 17 (3), 59-65
ISO 690 KOZERA, Agnieszka, KOZERA, Cezary. Rola banków spółdzielczych w kredytowaniu nieruchomości mieszkaniowych . J. Agribus. Rural Dev., 2010, 17.3: 59-65.
Corresponding address:
mgr Agnieszka Kozera, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
akozera@up.poznan.pl