Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (17) 2010

Sławomir Kalinowski

Social exclusion in the rural areas – chosen non-monetary indicators in the region of Wielkopolska

Wykluczenie społeczne na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego – wybrane wskaźniki

Abstract: Together with the European integration, an opportunity to increase the transparency of key policy priorities of overcoming of social exclusion appeared. Selected indicators of social exclusion related to unemployment and education level were discussed in this paper. The paper also aims to reveal the problems of social exclusion and discuss the most significant activities towards its reduction. The influence of long-term and permanent unemployment on exclusion from society was presented. The impact of education on unemployment size, as well as the need for greater and more efficient investment in human capital were discussed.
Abstract in polish: Wraz z integracją europejską wzrosła możliwość przezwyciężania problemu wykluczenia społecznego. W artykule omówiono wybrane wskaźniki wykluczenia społecznego, związane z bezrobociem i poziomem wykształcenia. Praca ma na celu wskazanie problemu wykluczenia społecznego i rozpoczęcie dyskusji na temat najważniejszych działań zmierzających do jego ograniczenia. Przedstawiono również wpływ bezrobocia trwałego i długookresowego na marginalizację ludności. Omówiono też wpływ edukacji oraz potrzebę bardziej efektywnego inwestowania w kapitał ludzki.

Keywords: poverty, social exclusion, unemployment, education, rural areas

Keywords in polish: ubóstwo, wykluczenie społeczne, bezrobocie, edukacja, obszary wiejskie

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol17/issue3/art_4.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume17/issue3/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Kalinowski, Sławomir. "Social exclusion in the rural areas – chosen non-monetary indicators in the region of Wielkopolska ." J. Agribus. Rural Dev. 17.3 (2010): 39-46.
APA Sławomir Kalinowski (2010). Social exclusion in the rural areas – chosen non-monetary indicators in the region of Wielkopolska . J. Agribus. Rural Dev. 17 (3), 39-46
ISO 690 KALINOWSKI, Sławomir. Social exclusion in the rural areas – chosen non-monetary indicators in the region of Wielkopolska . J. Agribus. Rural Dev., 2010, 17.3: 39-46.
Corresponding address:
dr Sławomir Kalinowski, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
kalinowski@up.poznan.pl