Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (17) 2010

Zbigniew Gołaś, Mikołaj Parzonka

Trade microenterprises in EU economy

Mikroprzedsiębiorstwa handlowe w gospodarce Unii Europejskiej

Abstract: The article shows the results of the analysis of positions of microenterprises in trade and repair in European Union (EU) economy. The results show that microenterprises make up the most numerous group of economic subjects in EU. In terms of income generation, value added, labour productivity and financial efficiency the position of microenterprises in enterprises sector is conclusively the weakest.
Abstract in polish: W artykule zaprezentowano wyniki analizy znaczenia mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w handlu i naprawach w gospodarce Unii Europejskiej. Analizowano strukturę przedsiębiorstw według wielkości, koszty pracy, wydajność pracy, rentowność oraz skłonność do inwestycji. 

Keywords: Trade and repair, microenterprises, employees, labour cost, value added, labour productivity, profitability, investment, European Union

Keywords in polish: handel i naprawy, mikroprzedsiębiorstwa, zatrudnienie, koszty pracy, wartość dodana, wydajność pracy, rentowność, inwestycje, sekcje gospodarki, Unia Europejska

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume17/issue3/art_2_pl.pdf
For citation:

MLA Gołaś, Zbigniew, and Mikołaj Parzonka. "Mikroprzedsiębiorstwa handlowe w gospodarce Unii Europejskiej ." J. Agribus. Rural Dev. 17.3 (2010): 17-29.
APA Zbigniew Gołaś, Mikołaj Parzonka (2010). Mikroprzedsiębiorstwa handlowe w gospodarce Unii Europejskiej . J. Agribus. Rural Dev. 17 (3), 17-29
ISO 690 GOłAś, Zbigniew, PARZONKA, Mikołaj. Mikroprzedsiębiorstwa handlowe w gospodarce Unii Europejskiej . J. Agribus. Rural Dev., 2010, 17.3: 17-29.
Corresponding address:
dr hab. Zbigniew Gołaś, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska
Authors email:
golas@up.poznan.pl