Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (17) 2010

Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś, Mikołaj Parzonka

Structure and efficiency of liquidity strategy in manufacturing enterprises

Struktura i efektywność strategii płynności finansowej w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego

Abstract: The article presents the results of the analysis of the diversification of financial liquidity strategy in industrial processing. Studies have shown that the most commonly used the conservative-aggressive strategy, with a moderate level of liquidity, gave the greatest benefit as measured by the residual income.
Abstract in polish: W artykule zaprezentowano wyniki analizy zróżnicowania strategii płynności finansowej w przetwórstwie przemysłowym. Badania wykazały, że najczęściej stosowano strategię konserwatywno-agresywną, która przy umiarkowanym poziomie płynności dawała największe korzyści, mierzone zyskiem rezydualnym.

Keywords: financial liquidity, strategy for financial liquidity, residual income, manufacturing

Keywords in polish: płynność finansowa, strategie płynności finansowej, zysk rezydualny, przetwórstwo przemysłowe

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume17/issue3/art_1_pl.pdf
For citation:

MLA Bieniasz, Anna, et al. "Struktura i efektywność strategii płynności finansowej w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego ." J. Agribus. Rural Dev. 17.3 (2010): 5-15.
APA Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś, Mikołaj Parzonka (2010). Struktura i efektywność strategii płynności finansowej w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego . J. Agribus. Rural Dev. 17 (3), 5-15
ISO 690 BIENIASZ, Anna, GOłAś, Zbigniew, PARZONKA, Mikołaj. Struktura i efektywność strategii płynności finansowej w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego . J. Agribus. Rural Dev., 2010, 17.3: 5-15.
Corresponding address:
dr Anna Bieniasz, Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
bieniasz@up.poznan.pl