Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (16) 2010

Aldona Skarżyńska

Season of selling potatoes for human consumption in the context of profitability of their production

Sezon sprzedaży ziemniaków jadalnych a opłacalność ich produkcji

Abstract: Economic results of potatoes cultivation meant for human consumption were evaluated during the two-year scientific surveys. The research also focused on the impact on the farmer’s decision concerning the profitability of potatoes sales. The economic measures taken into consideration were: the level of income from the activity without subsidies both in nominal and real terms as well as profitability index. The surveys were conducted in 2005 and 2008 on the same sample of farms. Accounts were performed in two options, in I option it was assumed that all production was to be sold in the year of the crop, while in II – only the actual quantity of potatoes. In the first case, rate of the profitability was: in 2005 –146.0%, in 2008 – 147.9%, while in the second, respectively: 151.1 and 141.2%. The way of allocating harvests have influenced the results, but in both years the cultivation of potatoes for human consumption was income activity.
Abstract in polish: W dwóch latach badań oceniono wyniki ekonomiczne uprawy ziemniaków jadalnych oraz wpływ decyzji rolnika, w zależności od sezonu ich sprzedaży, na opłacalność produkcji. Miarą był poziom dochodu z działalności bez dopłat w ujęciu nominalnym i realnym oraz wskaźnik opłacalności. Badania przeprowadzono w 2005 i 2008 roku na tej samej próbie gospodarstw. Rachunek wykonano w dwóch wariantach, w I założono, że cała produkcja znalazła się obrocie towarowym w roku zbioru, natomiast w II – tylko rzeczywisty jej wolumen. W pierwszym przypadku, wskaźnik opłacalności wynosił: w 2005 roku – 146,0%, a w 2008 roku – 147,9%, podczas gdy w drugim, odpowiednio: 151,1 i 141,2%. Sposób rozdysponowania zbiorów miał wpływ na wyniki, jednak w obu latach uprawa ziemniaków jadalnych była działalnością dochodową.

Keywords: potatoes for human consumption, profitability, commodity production, season of selling

Keywords in polish: ziemniaki jadalne, opłacalność, produkcja towarowa, sezon sprzedaży

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume16/issue2/art_11_pl.pdf
For citation:

MLA Skarżyńska, Aldona. "Sezon sprzedaży ziemniaków jadalnych a opłacalność ich produkcji." J. Agribus. Rural Dev. 16.2 (2010): 111-123.
APA Aldona Skarżyńska (2010). Sezon sprzedaży ziemniaków jadalnych a opłacalność ich produkcji. J. Agribus. Rural Dev. 16 (2), 111-123
ISO 690 SKARżYńSKA, Aldona. Sezon sprzedaży ziemniaków jadalnych a opłacalność ich produkcji. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 16.2: 111-123.
Corresponding address:
dr inż. Aldona Skarżyńska, Zakład Rachunkowości Rolnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, ul. Świętokrzyska 20, 00-950 Warszawa, Poland
Authors email:
aldona.skarzynska@ierigz.waw.pl