Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (16) 2010

Arkadiusz Piwowar

Consumption and relations of price selected mineral fertilizers to wheat grain

Zużycie i relacje cenowe wybranych nawozów mineralnych do ziarna pszenicy

Abstract: The paper presents the consumption and price relations of the selected mineral fertilizers on the home market in the 2000-2008 years. It shows the findings concerning the agricultural worker opinions in the range of fertilizer prices and the determinants of their level.
Abstract in polish: W opracowaniu przedstawiono zużycie, ceny i relacje cenowe nawozów mineralnych na krajowym rynku w latach 2000-2008. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące opinii producentów rolnych odnośnie cen nawozów i czynników, które decydują o ich poziomie.

Keywords: mineral fertilizers, prices of mineral fertilizers, price relations

Keywords in polish: nawozy mineralne, ceny nawozów, relacje cenowe

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume16/issue2/art_10_pl.pdf
For citation:

MLA Piwowar, Arkadiusz. "Zużycie i relacje cenowe wybranych nawozów mineralnych do ziarna pszenicy." J. Agribus. Rural Dev. 16.2 (2010): 101-109.
APA Arkadiusz Piwowar (2010). Zużycie i relacje cenowe wybranych nawozów mineralnych do ziarna pszenicy. J. Agribus. Rural Dev. 16 (2), 101-109
ISO 690 PIWOWAR, Arkadiusz. Zużycie i relacje cenowe wybranych nawozów mineralnych do ziarna pszenicy. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 16.2: 101-109.
Corresponding address:
dr inż. Arkadiusz Piwowar, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Authors email:
arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl