Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (16) 2010

Elżbieta Mikołajczak

The conditions of pellet production development in Poland

Uwarunkowania rozwoju produkcji granulatu drzewnego w Polsce

Abstract: Global trends of increase in prices of conventional energy sources, compatibility with trends for environment protection and the necessity to fulfill EU obligations result in price growth of sawmill by-products – raw material for the production of eco-fuels. Such circumstances create a huge chance for the improvement of efficiency of very often operating on the verge of profitability owners of those by-products – that is plants converting wood, which apart from selling those by-products to chipboard producers, pulp and paper industry or energy sector, should consider the possibility of refining them in the place where they have been created. Converting sawmill by-products into pellet significantly increases their value. However, the decision to launch such conversion involves high costs and entails substantial investments, therefore requiring recognition of the factors having an impact on the success of such venture: prices of sawmill by-products – raw material for pellet production, development prospects of domestic pellet market at the time of growing prices of conventional fuels, as well as the legal regulations imposing on the investors pro-ecological character of activities and analysis of the situation on the European pellet market, taking into consideration its quality demands and possible prices.
Abstract in polish: Ogólnoświatowe tendencje wzrostu cen konwencjonalnych źródeł energii, zgodność z trendami ochrony środowiska oraz konieczność wypełnienia zobowiązań unijnych wpływają na wzrost cen tartacznych produktów ubocznych – surowca do produkcji paliw ekologicznych. Okoliczności te stwarzają ogromną szansę na poprawę efektywności, działających, często na granicy opłacalności ich dysponentów, zakładów mechanicznej obróbki drewna, które, oprócz sprzedaży odpadów producentom płyt wiórowych przemysłowi celulozowo-papierniczemu czy energetyce, powinny rozważyć możliwość ich uszlachetniania (przewartościowania) w miejscu powstawania. Przetworzenie tartacznych produktów ubocznych w granulat drzewny znacząco podnosi ich wartość. Jednak podjecie decyzji o uruchomieniu przerobu, związane z poniesieniem wysokich nakładów inwestycyjnych, wymaga rozpoznania czynników mających wpływ na powodzenie przedsięwzięcia: cen tartacznych produktów ubocznych – surowca do produkcji granulatu, perspektyw rozwoju krajowego rynku granulatu drzewnego w warunkach rosnących cen paliw konwencjonalnych oraz przepisów prawnych, skłaniających inwestorów do zachowań proekologicznych, rozpoznania sytuacji na rynku granulatu w Europie, z uwzględnieniem jego wymagań jakościowych i możliwych do osiągnięcia cen sprzedaży.

Keywords: sawmill by-products, fuel prices, pellet market, development barriers

Keywords in polish: tartaczne produkty uboczne, ceny paliw, rynek granulatu, bariery rozwoju

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol16/issue2/art_9.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume16/issue2/art_9_pl.pdf
For citation:

MLA Mikołajczak, Elżbieta. "The conditions of pellet production development in Poland." J. Agribus. Rural Dev. 16.2 (2010): 93-100.
APA Elżbieta Mikołajczak (2010). The conditions of pellet production development in Poland. J. Agribus. Rural Dev. 16 (2), 93-100
ISO 690 MIKOłAJCZAK, Elżbieta. The conditions of pellet production development in Poland. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 16.2: 93-100.
Corresponding address:
dr inż. Elżbieta Mikołajczak, Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań, Poland
Authors email:
emikolaj@up.poznan.pl